Referat Dochodów z Mienia Komunalnego

Osoba kierująca komórką: Kierownik Referatu Ewa Świątek
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia

Adres do korespondencji:
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 5
Nr telefonu: 58 668-82-60
Nr faxu: 58 620 04 48
E-mail: e.swiatek@gdynia.pl
Do zadań Referatu Dochodów z Mienia Komunalnego należy pozyskiwanie dochodów z mienia komunalnego, a w szczególności:
  1. realizacja dochodów z mienia gminnego, z tytułu umów dzierżaw nieruchomości, wieczystego użytkowania, wynajmu lokali użytkowych, sprzedaży nieruchomości, dzierżaw majątku po byłych przedsiębiorstwach komunalnych
  2. prowadzenie windykacji opłat innych niż podatkowe pobieranych na podstawie odrębnych ustaw i dochodów z mienia gminnego, w tym: realizacja dochodów z tytułu reklam, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, koncesji na alkohol, map geodezyjnych, mandatów Straży Miejskiej itp.
  3. nadzorowanie i prowadzenie windykacji opłat innych niż podatkowe, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, i dochodów z mienia gminnego
  4. ściąganie od właścicieli, zbywających nieruchomości, opłat należnych miastu z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; windykacja opłat adiacenckich
  5. windykacja mandatów nakładanych przez Straż Miejską
  6. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie wynikającym z pkt 1-3
  7. opracowywanie części projektu budżetu w zakresie dochodów z mienia, a także informacji i sprawozdań o przebiegu realizacji dochodów
  8. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wniesienia pozwów sądowych przeciwko dłużnikom
  9. nadzorowanie i prowadzenie windykacji dochodów Skarbu Państwa z tytułu dzierżaw nieruchomości, wieczystego użytkowania, zarządu mieniem itp. oraz prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości i księgowości w tym zakresie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 23.02.2004
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.03.2021 16:21 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
22.03.2021 16:17 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.05.2017 11:40 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec