Referat Planowania i Analiz

Osoba kierująca komórką: Kierownik Referatu Joanna Sakowicz
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 124
Nr telefonu: 58 668-82-78
58 66 88 279
58 66 88 286
E-mail: ref.planowania@gdynia.pl
Do zadań Referatu Planowania i Analiz należy w szczególności:
 1. opracowywanie projektu budżetu miasta z wymaganym stopniem szczegółowości;
 2. koordynowanie i nadzorowanie prac nad budżetem w zakresie objętym procedurą uchwaloną przez RADĘ MIASTA;
 3. opracowywanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej;
 4. koordynowanie i nadzorowanie prac nad przygotowaniem planów finansowych gminnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych;
 5. analizowanie wniosków i opracowywanie projektów zmian w budżecie miasta w ciągu roku budżetowego;
 6. prowadzenie całości spraw z zakresu nadzoru i bieżącej kontroli nad realizacją budżetu, a w szczególności uzyskiwanie bieżących informacji o przyczynach odchyleń i przedkładanie wniosków w tej sprawie;
 7. prowadzenie analizy dotyczącej realizacji budżetu miasta jak i planów finansowych jednostek organizacyjnych miasta oraz przedkładanie wniosków;
 8. podejmowanie i nadzorowanie niezbędnych działań w zakresie przestrzegania dyscypliny budżetu przez jednostki wykonujące budżet miasta;
 9. opracowywanie miesięcznych informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta dla potrzeb Prezydenta Miasta;
 10. opracowywanie półrocznych i rocznych informacji o wykonaniu budżetu przedkładanych Radzie Miasta;
 11. przyjmowanie i analizowanie okresowych sprawozdań.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Radkiewicz
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 15.05.2017