Referat Analiz Finansowych

Osoba kierująca komórką: Joanna Sakowicz
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 128
Nr telefonu: 58 668-82-83
E-mail: wydz.budzetu@gdynia.pl
Do zadań Referatu Analiz Finansowych należy w szczególności:
  1. opracowywanie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta oraz uchwał i zarządzeń w sprawie jej zmian;
  2. opracowywanie planów spłat kredytów, pożyczek, obligacji i innych instrumentów finansowych kwalifikowanych do długu publicznego;
  3. nadzór nad terminowością spłat kredytów, pożyczek, obligacji i innych zobowiązań kwalifikowanych do długu publicznego;
  4. prowadzenie rejestru umów na realizację zadań dofinansowanych lub współfinansowanych z krajowych źródeł zewnętrznych (środków zwrotnych jak i niepodlegających zwrotowi);
  5. dokonywanie analiz umożliwiających ocenę kondycji finansowej miasta oraz zarządzanie płynnością i zadłużeniem;
  6. prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem zobowiązań w formie kredytów, w tym kredytów z EBI, pożyczek oraz przygotowywanie emisji papierów wartościowych, a także przygotowywanie dokumentów związanych z zabezpieczeniem zaciąganych zobowiązań finansowych np. weksle, deklaracje wekslowe itp.;
  7. lokowanie czasowo wolnych środków budżetowych w wybranych bankach;
  8. prowadzenie spraw związanych z ratingiem miasta;
  9. prowadzenie obsługi poręczeń udzielanych przez miasto;
  10. prowadzenie obsługi finansowej budżetu miasta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Anna Plichta
Data wytworzenia informacji: 01.09.2022
Data udostępnienia informacji: 01.09.2022
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2023 13:05 Aktualizacja treści Anna Plichta