Trzeci Referat Architektury

Osoba kierująca komórką: Kierownik Referatu Katarzyna Starzecka
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 329
Nr telefonu: 58 668-84-03
Nr faxu: warchitektury@gdynia.pl
E-mail:
Referat realizuje zadania Wydziału Architektoniczno-Budowlanego dla następujących dzielnic:
Mały Kack, Wielki Kack, Dąbrowa, Karwiny, Orłowo, Redłowo
pok. 322, III piętro,  tel. 58 668 84 15, 58 668 24 08, 58 668 84 32, 58 668 84 25
pok. 324, III piętro,  tel. 58 668 84 27, 58 668 84 33, 58 668 84 22, 58 668 84 31

Do zadań III Referatu Architektury należą sprawy z zakresu ustawy - Prawo budowlane, a w szczególności:
1) współpraca z Biurem Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni w zakresie
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych
opracowań planistycznych;
2) występowanie jako organ I instancji w sprawach z zakresu administracji
architektoniczno - budowlanej;
3) prowadzenie rejestru wniosków o wydanie pozwolenia na budowę i rejestru
wydanych pozwoleń na budowę;
4) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywaniu robót budowlanych
nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
5) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, a w tym wydawanie decyzji o:
a) zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w odniesieniu do dróg powiatowych
i gminnych, po uzyskaniu opinii geodety miasta w sprawie podziału
nieruchomości;
b) pozwoleniu na użytkowanie drogi w zakresie wynikającym z ww. ustawy;
6) kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji;
7) poświadczenie, na podstawie odpowiedniej dokumentacji projektowej, oświadczeń
wydawanych przez inwestorów i wykonawców, określających procentowy udział
infrastruktury towarzyszącej służącej budownictwu mieszkaniowemu;
8) wydawanie, na podstawie ustawy o własności lokali , zaświadczeń o samodzielności
lokali;
9) bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i Powiatowym
Inspektorem Nadzoru Budowlanego;
9a) przekazywanie do Wydziału Środowiska, w terminie do 25 stycznia każdego roku,
informacji o wydanych pozwoleniach na budowę inwestycji, ujętych w planach
gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy i planach zarządzania ryzykiem
powodziowym;
9b) bieżące przekazywanie do Wydziału Środowiska informacji o przyjętych
zgłoszeniach przydomowych oczyszczalni ścieków;
10) działanie na rzecz estetyki Miasta i elementów jego zagospodarowania
oraz udział pracach komisji rozpatrujących sprawy z zakresu ładu przestrzennego, estetyki
i wizerunku Miasta, mających na celu poprawę stanu istniejącego;
11) informowanie o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, w tym wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych i ze
studium oraz zaświadczeń;
12) wydawanie opinii na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu i miejskich
jednostek organizacyjnych oraz podmiotów publicznych na temat zgodności
planowanych przez nie działań z planami zagospodarowania przestrzennego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Trzebiatowska
Data wytworzenia informacji: 19.01.2012
Data udostępnienia informacji: 09.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.05.2023 09:53 Aktualizacja treści Małgorzata Trzebiatowska
09.05.2023 09:48 Aktualizacja treści Małgorzata Trzebiatowska
11.09.2018 13:02 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
03.04.2018 11:25 Korekta Dariusz Repiński
03.04.2018 11:21 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
02.02.2018 15:23 Dodanie informacji Dariusz Repiński
06.06.2017 11:56 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
06.06.2017 11:55 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
05.06.2017 14:03 Korekta Michał Kowalski
09.05.2017 14:22 Aktualizacja treści Dariusz Repiński