Referat Zagospodarowania Przestrzennego

Osoba kierująca komórką:
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 332
Nr telefonu:
Nr faxu: 58 668 84 02
E-mail: warchitektury@gdynia.pl
Referat realizuje zadania na obszarze całej Gminy Miasta Gdyni
Pokój: 325, III piętro, tel. 58 66 88 430, 58 66 88 412, 58 66 88 413
Pokój: 323, III piętro, tel. 58 66 88 416 ,58 66 88 434, 58 66 88 426, 58 66 82 407

Do zadań Referatu Zagospodarowania Przestrzennego należą sprawy z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:
1) wydawanie decyzji o:
a) warunkach zabudowy;
b) odmowie ustalenia warunków zabudowy;
c) przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
w zakresie określonym w ww. ustawie, z uwzględnieniem wymagań ochrony
środowiska i w uzgodnieniu z instytucjami wymienionymi w ustawie, po zaopiniowaniu
przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, gdy decyzja o warunkach
zabudowy dotyczy terenów objętych sporządzanymi projektami miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego;
2) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy;
3) dokonywanie uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z Wodami Polskimi w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu, położonego w obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią;
4) wydawanie zaświadczeń stwierdzających, czy dany teren znajduje się w obszarze
rewitalizowanym;
5) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
a) o znaczeniu krajowym i wojewódzkim w uzgodnieniu z marszałkiem
województwa,
b) o znaczeniu powiatowym i gminnym;
6) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym.
6. Pracą wydziału kieruje naczelnik - Architekt Miejski, któremu podlega
bezpośrednio Referat Zagospodarowania Przestrzennego, przy pomocy trzech
Kierowników Referatów Architektury`.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Trzebiatowska
Data wytworzenia informacji: 18.01.2012
Data udostępnienia informacji: 09.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.05.2023 09:51 Aktualizacja treści Małgorzata Trzebiatowska
21.09.2022 09:22 Korekta Dariusz Repiński
04.05.2022 10:45 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
07.09.2019 12:01 Korekta Kamil Konopiński GCK
12.09.2018 14:14 Korekta Dariusz Repiński
02.02.2018 15:25 Dodanie informacji Dariusz Repiński
06.06.2017 12:01 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
05.06.2017 13:45 Korekta Michał Kowalski