Drugi Referat Architektury

Osoba kierująca komórką: Kierownik Referatu Jacek Michno
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 329
Nr telefonu: 58 668-84-09
E-mail: warchitektury@gdynia.pl
Drugi Referat Architektury
Pokój: 418, IV piętro, tel. 58 66 88 421, 58 66 88 407, 58 66 82 406, 58 66 82 404, 58 66 82 409
Pokój: 423, IV piętro, tel. 58 66 88 424, 58 66 88 410, 58 66 88 414
Dzielnice: Wzgórze Św. Maksymiliana,Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja i Chwarzno-Wiczlino, Śródmieście, Kamienna Góra.

Do zadań II Referatu Architektury należą sprawy z zakresu ustawy - Prawo budowlane, a w szczególności:
1) współpraca z Biurem Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni w zakresie
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych
opracowań planistycznych;
2) występowanie jako organ I instancji w sprawach z zakresu administracji
architektoniczno - budowlanej;
3) prowadzenie rejestru wniosków o wydanie pozwolenia na budowę i rejestru
wydanych pozwoleń na budowę;
4) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywaniu robót budowlanych
nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
5) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, a w tym wydawanie decyzji o:
a) zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w odniesieniu do dróg powiatowych
i gminnych, po uzyskaniu opinii geodety miasta w sprawie podziału
nieruchomości;
b) pozwoleniu na użytkowanie drogi w zakresie wynikającym z ww. ustawy;
6) kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji;
7) poświadczenie, na podstawie odpowiedniej dokumentacji projektowej, oświadczeń
wydawanych przez inwestorów i wykonawców, określających procentowy udział
infrastruktury towarzyszącej służącej budownictwu mieszkaniowemu;
8) wydawanie, na podstawie ustawy o własności lokali , zaświadczeń o samodzielności
lokali;
9) bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i Powiatowym
Inspektorem Nadzoru Budowlanego;
9a) przekazywanie do Wydziału Środowiska, w terminie do 25 stycznia każdego roku,
informacji o wydanych pozwoleniach na budowę inwestycji, ujętych w planach
gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy i planach zarządzania ryzykiem
powodziowym;
9b) bieżące przekazywanie do Wydziału Środowiska informacji o przyjętych
zgłoszeniach przydomowych oczyszczalni ścieków;
10) działanie na rzecz estetyki Miasta i elementów jego zagospodarowania
oraz udział pracach komisji rozpatrujących sprawy z zakresu ładu przestrzennego, estetyki
i wizerunku Miasta, mających na celu poprawę stanu istniejącego;
11) informowanie o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, w tym wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych i ze
studium oraz zaświadczeń;
12) wydawanie opinii na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu i miejskich
jednostek organizacyjnych oraz podmiotów publicznych na temat zgodności
planowanych przez nie działań z planami zagospodarowania przestrzennego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Trzebiatowska
Data wytworzenia informacji: 21.05.2010
Data udostępnienia informacji: 09.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.05.2023 09:53 Aktualizacja treści Małgorzata Trzebiatowska
12.09.2018 14:11 Korekta Dariusz Repiński
02.02.2018 15:23 Dodanie informacji Dariusz Repiński
30.06.2017 14:03 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
06.06.2017 11:57 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
05.06.2017 14:02 Korekta Michał Kowalski
09.05.2017 14:32 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
09.05.2017 14:17 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
09.05.2017 11:22 Aktualizacja treści Dariusz Repiński