Referat Uzgodnień

Osoba kierująca komórką: Andrzej Krymski
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 230
Nr telefonu: 58 668-23-70
58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Do zadań Referatu Uzgodnień należy:
1) opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych, w tym projektów nowych układów komunikacyjnych, zjazdów, sieci infrastruktury (kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulic, sieci wodociągowych, ciepłowniczych, energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych i innych), z wyłączeniem projektów organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej;
2) wydawanie decyzji administracyjnych na lokalizację w pasie dróg publicznych zjazdów;
3) wydawanie decyzji administracyjnych na lokalizację w pasie dróg publicznych urządzeń i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami;
4) opiniowanie i uzgadnianie lokalizacji urządzeń, obiektów i zjazdów w pasie drogowym dróg wewnętrznych;
5) zgłaszanie wniosków i uwag, wydawanie uwarunkowań i uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
6) zgłaszanie wniosków i uwag oraz uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie rozwoju sieci dróg;
7) zgłaszanie wniosków i uwag oraz opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie gospodarki komunalnej;
7a) zgłaszanie wniosków i uwag oraz uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie odwodnienia;
8)  prowadzenie spraw związanych z kategoryzacją dróg publicznych;
9)  opiniowanie wniosków o dzierżawę, kupno i sprzedaż oraz opiniowanie projektów podziałów nieruchomości - działek położonych na terenie Gminy Gdynia;
10) uczestniczenie w naradach technicznych na etapie projektowania i wykonawstwa robót w zakresie inwestycji drogowych;
11) wydawanie warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;
12) wydawanie warunków technicznych dotyczących regulacji rzek i potoków;
12a) wydawanie warunków technicznych na budowę oraz przebudowę dróg;
12b) wydawanie warunków technicznych na budowę oraz przebudowę miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i miejskiej sieci oświetlenia;
13)  koordynacja merytoryczna spraw dotyczących realizacji inwestycji niedrogowych związanych z budową lub przebudową dróg publicznych, sporządzanie w tym zakresie umów drogowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Krymski
Data wytworzenia informacji: 30.07.2019
Data udostępnienia informacji: 30.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.10.2022 09:36 Aktualizacja treści Andrzej Krymski
18.10.2022 16:03 Aktualizacja treści Andrzej Krymski
09.03.2022 13:15 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
31.01.2022 13:13 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
31.01.2022 13:12 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
16.09.2019 15:17 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
31.07.2019 10:31 Dodanie informacji Dominika Wojtunik