Referat Uzgodnień

Osoba kierująca komórką: Kierownik Referatu Uzgodnień Andrzej Krymski
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 230
Nr telefonu: 58 668-83-00
Nr faxu: 586688302
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Do zadań Referatu Uzgodnień należy:
1) opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych, w tym projektów nowych układów komunikacyjnych, zjazdów publicznych i indywidualnych, sieci infrastruktury (kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulic, sieci wodociągowych, ciepłowniczych, energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych i innych), z wyłączeniem projektów organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej;
2) wydawanie decyzji administracyjnych na lokalizację w pasie dróg publicznych zjazdów publicznych i indywidualnych;
3) wydawanie decyzji administracyjnych na lokalizację w pasie dróg publicznych urządzeń i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami;
4) uzgadnianie lokalizacji urządzeń, obiektów i zjazdów w pasie drogowym dróg wewnętrznych;
5) zgłaszanie wniosków i uwag, wydawanie uwarunkowań i uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
6) zgłaszanie wniosków i uwag oraz uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie rozwoju sieci dróg;
7) zgłaszanie wniosków i uwag oraz opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie gospodarki komunalnej;
8) prowadzenie spraw związanych z kategoryzacją dróg publicznych;
9) opiniowanie wniosków o dzierżawę, kupno i sprzedaż oraz opiniowanie projektów podziałów nieruchomości - działek położonych na terenie Gminy Gdynia;
10) uczestniczenie w naradach technicznych na etapie projektowania i wykonawstwa robót w zakresie inwestycji drogowych;
11) wydawanie warunków przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;
12) wydawanie warunków dotyczących regulacji rzek i potoków;
13) koordynacja merytoryczna spraw dotyczących realizacji inwestycji niedrogowych związanych z budową lub przebudową dróg publicznych, sporządzanie w tym zakresie umów drogowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 30.07.2019
Data udostępnienia informacji: 30.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.09.2019 15:17 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
31.07.2019 10:31 Dodanie informacji Dominika Wojtunik