Referat Realizacji Inwestycji

Osoba kierująca komórką: Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji Małgorzata Pabiś-Rzeniewicz
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 233, piętro II
Nr telefonu: 58 668-88-87
58 668-83-00
Nr faxu: 58 668-83-02
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Do zadań Referatu Realizacji Inwestycji należy prowadzenie realizacji inwestycji własnych miasta i zleconych miastu oraz inwestycji wspólnych z różnymi środowiskami lokalnymi w zakresie dróg publicznych, gospodarki komunalnej, oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji, w szczególności zaś:
1. przygotowywanie wieloletnich planów zamierzeń inwestycyjnych w oparciu o propozycje właściwych merytorycznie wydziałów;
2. przygotowywanie projektu planu inwestycji do budżetu miasta na dany rok;
3. przygotowywanie i przeprowadzanie, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, wyboru wykonawców robót budowlano-montażowych i nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji;
4. przygotowywanie do zawarcia umów o realizację robót, sprawowanie nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego; egzekwowanie właściwego i terminowego wykonania tych umów oraz ich rozliczanie;
5. przygotowywanie do zawarcia umów dzierżawy, niezbędnych dla właściwej eksploatacji zrealizowanych inwestycji;
6. współpraca z Referatem Przygotowania Inwestycji na etapie przygotowywania i uzgadniania dokumentacji, udział w radach technicznych w trakcie opracowywania dokumentacji oraz opiniowanie dokumentacji;
7. współpraca z nadzorem inwestorskim i autorskim nad realizacją inwestycji, uczestniczenie w przekazywaniu placu budowy, odbiorach częściowych końcowych oraz przekazywaniu inwestycji użytkownikom i przeglądach gwarancyjnych;
8. sporządzenie okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji inwestycji;
9. prowadzenie spraw związanych z Lokalnymi Inicjatywami Inwestycyjnymi we współpracy z Referatem Przygotowania Inwestycji,
10. przekazywanie do Wydziału Środowiska, w terminie do 25.01. każdego roku, informacji o zrealizowanych inwestycjach, ujętych w planach gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy i planach zarządzania ryzykiem powodziowym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 26.05.2017
Data udostępnienia informacji: 26.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.01.2018 08:30 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
03.01.2018 09:00 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
03.01.2018 08:57 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
04.07.2017 12:08 Korekta Michał Kowalski