Referat Przygotowania Inwestycji

Osoba kierująca komórką: Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji - mgr inż. arch. Izabela Malinowska-Łubińska
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 230, piętro II
Nr telefonu: 58 668-83-00
Nr faxu: 58 668-83-02
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Do zadań Referatu Przygotowania Inwestycji należy przygotowywanie do realizacji inwestycji własnych Miasta i zleconych miastu w zakresie dróg publicznych, gospodarki komunalnej, oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji, w szczególności zaś:
1. udział w przygotowaniu wieloletnich planów zamierzeń inwestycyjnych, opracowanych przez Referat Realizacji Inwestycji w oparciu o propozyjcje właściwych merytorycznie wydziałów
2. udział w przygotowywaniu projektu planu inwestycji, opracowywanego przez Referat Realizacji Inwestycji do budżetu Miasta na dany rok;
3. ustalenie zakresu opracowań projektowych, niezbędnych do realizacji zadań w poszczególnych latach;
4. przygotowywanie i przeprowadzanie wyborów wykonawców prac projektowych, ekspertyz, wydzieleń geodezyjnych oraz innych;
5. przygotowywanie do zawarcia umów z wykonawcami o wykonanie prac projektowych, ekspertyz, opracowań geodezyjnych i innych, egzekwowanie właściwego i terminowego wykonania tych umów oraz ich rozliczanie;
6. uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla właściwego prowadzenia procesu przygotowania inwestycji do realizacji;
7. przygotowywanie spraw związanych z pozyskiwaniem terenów przewidzianych pod inwestycje, umów dzierżaw terenów, niezbędnych dla właściwej realizacji inwestycji;
8. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta oraz właściwymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi, odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury, w spełnieniu warunków stawianych przez nie na etapie przygotowywania i uzgadniania dokumentacji; udział w radach technicznych w trakcie opracowywania dokumentacji oraz ocena kompletności dokumentacji i uzgodnień;
9. udział w sporządzaniu okresowych i rocznych sprawozdań ze stanu przygotowania inwestycji, opracowywanych przez Referat Realizacji Inwestycji;
10. koordynacja zadań inwestycyjnych Miasta i inwestorów zewnętrznych poprzez uzgadnianie dokumentacji projektowej;
11. weryfikacja dokumentacji Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Aleksandra Sokołowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Sokołowska
Data wytworzenia informacji: 03.01.2018
Data udostępnienia informacji: 01.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.10.2019 08:41 Aktualizacja treści Aleksandra Sokołowska
02.01.2019 10:16 Aktualizacja treści Aleksandra Sokołowska
01.10.2018 14:19 Aktualizacja treści Aleksandra Sokołowska