Pierwszy Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Osoba kierująca komórką: Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji - mgr inż. arch. Izabela Malinowska-Łubińska
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 230, piętro II
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Do zadań Pierwszego Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji należy w szczególności:
1)   przygotowywanie wieloletnich planów zamierzeń inwestycyjnych, w oparciu o propozycje właściwych merytorycznie wydziałów;
2)   przygotowywanie projektu planu inwestycji, opracowywanego do budżetu Miasta na dany rok;
3)   udział w wykonaniu przepisów ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących:
a)     przygotowanie projektu uchwały w sprawie majątkowej przekraczającej zakres zwykłego zarządu, będącej podstawą do zawarcia porozumienia z inwestorem inwestycji mieszkaniowej określającego sposób realizacji inwestycji towarzyszącej,
b)     negocjowanie, zawarcie i realizacja porozumienia, o którym mowa w lit. a, w zakresie budowy/przebudowy drogi, budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogi oraz budowy obiektów oświatowych, z wyłączeniem ustalania zasad nabycia nieruchomości oraz budowy pozostałej infrastruktury;
4)   ustalenie zakresu opracowań projektowych, niezbędnych do realizacji zadań w poszczególnych latach;
5)   przygotowywanie i przeprowadzanie wyborów wykonawców prac projektowych, ekspertyz, wydzieleń geodezyjnych oraz innych;
6)   przygotowywanie do zawarcia umów z wykonawcami o wykonanie prac projektowych, ekspertyz, opracowań geodezyjnych i innych, egzekwowanie właściwego i terminowego wykonania tych umów oraz ich rozliczanie;
7)   uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla właściwego prowadzenia procesu przygotowania inwestycji do realizacji;
8)   przygotowywanie spraw związanych z pozyskiwaniem terenów przewidzianych pod inwestycje, umów dzierżaw terenów, niezbędnych dla właściwej realizacji inwestycji;
9)   współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta oraz właściwymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi, odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury, w spełnieniu warunków stawianych przez nie na etapie przygotowywania i uzgadniania dokumentacji; udział w radach technicznych w trakcie opracowywania dokumentacji oraz ocena kompletności dokumentacji i uzgodnień;
10)   sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań ze stanu przygotowania i realizacji inwestycji;
11)   koordynacja zadań inwestycyjnych Miasta i inwestorów zewnętrznych poprzez uzgadnianie dokumentacji projektowej;
12)   przygotowywanie i przeprowadzanie, w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, wyboru wykonawców robót budowlano-montażowych;
13)   przygotowywanie do zawarcia umów o realizację robót, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz egzekwowanie właściwego i terminowego wykonania tych umów oraz ich rozliczanie;
14)   przygotowywanie do zawarcia umów dzierżawy, niezbędnych dla właściwej eksploatacji zrealizowanych inwestycji;
15)   współpraca z nadzorem inwestorskim i autorskim nad realizacją inwestycji, uczestniczenie w przekazywaniu placu budowy, odbiorach częściowych końcowych oraz przekazywaniu inwestycji użytkownikom i przeglądach gwarancyjnych;
16)   przekazywanie do Wydziału Środowiska, w terminie do 25 stycznia każdego roku, informacji o zrealizowanych inwestycjach, ujętych w planach gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy i planach zarządzania ryzykiem powodziowym;
17)   prowadzenie spraw związanych z Lokalnymi Inicjatywami Inwestycyjnymi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Aleksandra Sokołowska
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 03.01.2018
Data udostępnienia informacji: 01.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.01.2022 12:57 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
03.10.2019 08:41 Aktualizacja treści Aleksandra Sokołowska
02.01.2019 10:16 Aktualizacja treści Aleksandra Sokołowska
01.10.2018 14:19 Aktualizacja treści Aleksandra Sokołowska