Referat Organizacji Ruchu

Osoba kierująca komórką: Rafał Studziński
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 230
Nr telefonu: 58 668-23-70
58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Do zadań Referatu Organizacji Ruchu realizowanych w zakresie zarówno gminy, jak i powiatu należy:
1)     rozpatrywanie, opiniowanie i zatwierdzanie wniosków i projektów docelowej organizacji ruchu drogowego w zakresie oznakowania drogowego, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2)     analizowanie istniejącej organizacji ruchu pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz efektywności, podejmowanie decyzji o zmianach w oznakowaniu dróg;
3)     opiniowanie projektów układów komunikacyjnych oraz innych projektów i przedsięwzięć mających wpływ na zarządzanie ruchem i bezpieczeństwo ruchu drogowego;
4)     opracowywanie i wdrażanie w ramach bieżącej działalności środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i współdziałanie z innymi jednostkami w tym zakresie;
5)     przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji;
6)     prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu;
7)     współpraca z Policją, Strażą Miejską i innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w ruchu drogowym;
8)     współpraca z Zarządem Dróg i Zieleni i Zarządem Komunikacji Miejskiej w sprawach dotyczących organizacji ruchu;
9)     współpraca z radami dzielnic, stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
10) pozyskiwanie i analiza danych o zdarzeniach drogowych;
11) sporządzanie planów i projektów docelowej organizacji ruchu;
12) nadzór nad zgodnością wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzoną dokumentacją projektową, uczestnictwo w tym zakresie w odbiorach drogowych robót inwestycyjnych;
13) zlecanie analiz bezpieczeństwa oraz realizacja wniosków i zaleceń z nich wynikających;
14) udział w przygotowywaniu opinii dotyczących ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
15) koordynowanie i udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
16) zatwierdzanie projektów czasowej organizacji ruchu drogowego;
17) prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na imprezy, które powodują utrudnienie ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny;
18) uzgadnianie procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
19) przygotowywanie pod względem organizacji ruchu zabezpieczenia imprez i uroczystości państwowych i miejskich;
20) sporządzanie planów czasowej organizacji ruchu, w wyjątkowych sytuacjach na potrzeby Miasta;
21) udział w pracach Komisji do spraw Tymczasowej Organizacji Ruchu i Zajęcia Pasa Drogowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Bańka
Data wytworzenia informacji: 29.09.2020
Data udostępnienia informacji: 15.10.2020
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.05.2023 07:53 Aktualizacja treści Paulina Bańka
09.03.2022 13:18 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
09.03.2022 13:16 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
31.01.2022 13:10 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
23.10.2020 12:19 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
23.10.2020 12:18 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik