Referat Organizacji Ruchu

Osoba kierująca komórką: Ewa Laskowska
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 230
Nr telefonu: 58 668-83-00
Nr faxu: 58 668 83 02
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Do zadań Referatu Organizacji Ruchu należy:

a) rozpatrywanie, opiniowanie i zatwierdzanie wniosków i projektów docelowej organizacji ruchu drogowego w zakresie oznakowania drogowego, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
b) analizowanie istniejącej organizacji ruchu pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz efektywności, podejmowanie decyzji o zmianach w oznakowaniu dróg;
c) opiniowanie projektów układów komunikacyjnych oraz innych projektów i przedsięwzięć mających wpływ na zarządzanie ruchem i bezpieczeństwo ruchu drogowego;
d) opracowanie i wdrażanie w ramach bieżącej działalności środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i współdziałanie z innymi jednostkami w tym zakresie;
e) przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu;
f) prowadzenia ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu;
g) współpraca z Policją, Strażą Miejską i innymi jednostkami nierealizującymi zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w ruchu drogowym;
h) współpraca z Zarządem Komunikacji Miejskiej w sprawach dotyczących organizacji ruchu;
i) współpraca z radami dzielnic, stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
j) pozyskiwani i analiza danych o zdarzeniach drogowych;
k) sporządzanie planów i projektów docelowej organizacji ruchu;
l) nadzór nad zgodnością wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzoną dokumentacją projektową, uczestnictwo w tym zakresie w odbiorach robót drogowych;
m) zlecenie analiz bezpieczeństwa oraz realizacja wniosków i zaleceń z nich wynikających
n) udział w przygotowywaniu opinii dotyczących ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
o) koordynowanie i udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 29.09.2020
Data udostępnienia informacji: 15.10.2020
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.10.2020 12:19 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
23.10.2020 12:18 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik