Referat Zarządzania Kryzysowego

Osoba kierująca komórką: Zbigniew Bizewski
Adres: ul. Władysława IV 10/12/14, 81-353 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 660-22-42
E-mail: wzkiol@gdynia.pl
Do zadań Referatu Zarządzania Kryzysowego należy organizowanie działań związanych z monitorowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta oraz realizowanie zadań z zakresu planowania cywilnego a w tym:

 1. opracowanie i aktualizacja miejskiego planu reagowania kryzysowego,
 2. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
 3. przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 4. realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 5. wnioskowanie o zwołanie posiedzenia oraz organizacja pracy miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego,
 6. organizacja pracy i obsługa miejskiego centrum zarządzania kryzysowego a w szczególności:
  • pełnienie całodobowego dyżuru dyspozytorów WZKiOL oraz miejskich służb ratowniczych i porządkowych w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
  • przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniach, zapewnienie dysponowania do zdarzeń (zagrożeń) niezbędnych sił i środków zgodnie z przyjętymi procedurami,
  • realizowanie procedur i programów reagowania kryzysowego w czasie trwania zagrożenia;
  • podejmowanie działań ratowniczych wobec ludności, mienia i środowiska będących w stanie zagrożenia;
  • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
  • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
  • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
  • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
  • uczestniczenie w koordynacji działań ratowniczych i porządkowo - ochronnych;.
  • dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,
  •  realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
 7. wypracowywanie strategii rozbudowy, modernizacji i utrzymania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 8. opracowywanie raportów o stanie bezpieczeństwa w mieście;
 9. inicjowanie polityki informacyjnej związanej z zagrożeniami;
 10. prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 11. prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze miasta,
 12. obsługa prac Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 13. obsługa kancelaryjno – biurowa Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Bezpieczeństwa Miasta,
 14. budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład ksrg oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze miasta,
 15. organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze miasta,
 16. uzgadnianie z instytucjami, jednostkami organizacyjnymi, osobami fizycznymi i prawnymi dobrowolnego wspomagania ksrg na obszarze miasta,
 17. rozbudowa, modernizacja, utrzymanie i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego miasta,
 18. opiniowanie wniosków i potrzeb Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz innych służb i inspekcji w zakresie dofinansowania kosztów ich funkcjonowania,
 19. współpraca z jednostkami organizacyjnymi policji, państwowej straży pożarnej, innych służb, inspekcji i straży oraz wydziałami UM w zakresie przeciwdziałania zjawiskom noszącym znamiona kryzysu,
 20. prowadzenie spraw Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni Wiczlinie,
 21. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zezwolenie na przeprowadzanie imprez masowych,
 22.  kontrola imprez masowych,
 23.  koordynowanie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie miasta w związku z imprezami masowymi,
 24.  przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach w trybie uproszczonym.

Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Ronduda
Wprowadził informację: _Łukasz Zacharski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Gienieczko
Data wytworzenia informacji: 25.09.2006
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.03.2022 11:54 Aktualizacja treści Michał Gienieczko
30.03.2022 11:41 Aktualizacja treści Michał Gienieczko
30.03.2022 11:32 Aktualizacja treści Michał Gienieczko
30.03.2022 11:27 Aktualizacja treści Michał Gienieczko
26.04.2019 10:49 Aktualizacja treści Łukasz Zacharski
29.05.2017 14:06 Korekta Michał Kowalski