Referat Obrony Cywilnej

Osoba kierująca komórką:
Adres: ul. Władysława IV 10/12/14, 81-353 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 660-22-41
E-mail: wzkiol@gdynia.pl
Do zadań Referatu Obrony Cywilnej należy kierowanie, koordynacja i kontrola przedsięwzięć obrony cywilnej realizowanych przez służby, instytucje, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, w tym organizacje społeczne na terenie Miasta oraz realizacja zadań wynikających z ustawy o rzeczach znalezionych, a w szczególności:
 
 1. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej;
 2. opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej wykonywanych przez instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne;
 3. organizowanie i koordynowanie ćwiczeń i szkoleń;
 4. przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
 5. koordynacja oraz nadzór nad przygotowaniem do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej;
 6. planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,
 7. prognozowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia ludności na znacznym obszarze;
 8. integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno – epidemiologicznych, społecznych organizacji ratowniczych, do prowadzenia akcji ratowniczej oraz likwidacji jej skutków;
 9. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej;
 10. inicjowanie działalności naukowo badawczej i standaryzacyjnej dotyczącej obrony cywilnej ;
 11. ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji funkcjonujących na administrowanym terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej;
 12. prowadzenie ewidencji budowli ochronnych oraz nadzór nad stanem ich utrzymania;
 13. ewidencja i kontrola stanu utrzymania awaryjnego zaopatrzenia ludności w wodę,
 14. planowanie i realizacja zaopatrzenia w środki oraz sprzęt ratowniczy, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu;
 15. wydawanie w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni decyzji administracyjnych dotyczących zatwierdzenia regulaminu strzelnicy;
 16. nadzór i koordynacja przebiegu konkursów związanych z bezpieczeństwem i obroną cywilną w mieście,
 17. prowadzenie ewidencji materiałowej sprzętu OC i ratowniczego.
 18. nadzór i utrzymanie w gotowości do zakwaterowania pomieszczeń czasowego pobytu.
 19. przygotowanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia Miasta Gdyni na potrzeby obronne państwa;
 20. sporządzanie planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Gdyni w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 21. planowanie i nadzór nad realizacją przedsięwzięć z zakresu spraw obronnych w jednostkach organizacyjnych podległych Prezydentowi Miasta;
 22. organizacja służby Stałego Dyżuru Urzędu Miasta rozwijanego na wypadek wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
 23. planowanie, nadzór nad realizacją i prowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych.
 24. prowadzenie (we współpracy z Wydziałem Spraw Obywatelskich) postępowań w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru;
 25. prowadzenie rejestru rzeczy znalezionych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Ronduda
Wprowadził informację: _Łukasz Zacharski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 25.09.2006
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.05.2017 14:10 Korekta Michał Kowalski