Referat Mienia Skarbu Państwa

Osoba kierująca komórką: Michał Bekacz
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 424
Nr telefonu: 58 668-85-25
Nr faxu: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Do zadań Referatu Mienia Skarbu Państwa należy całość spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, a w szczególności w zakresie:

1) zlecania wycen nieruchomości związanych z realizacją uwłaszczeń przedsiębiorstw wykonywanych przez wojewodę;
2) prowadzenia całości zadań związanych z użytkowaniem, użytkowaniem wieczystym, trwałym zarządem, w tym aktualizacja wartości oraz opłat z tych tytułów;
3) całości zagadnień dotyczących dzierżaw, w tym aktualizacji opłat i przygotowywania dokumentów niezbędnych do prowadzenia przetargów na dzierżawy;
4) całości spraw związanych z przygotowaniem i zbywaniem nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargów jak i w trybie bezprzetargowym, a także nabywaniem nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;
5) prowadzenia postępowań  w przedmiocie ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
6) prowadzenia postępowań w przedmiocie ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
7) prowadzenia postępowań w przedmiocie ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne w trybie specustawy drogowej z 2003r.( tzw. ZRiD);
8) wykonywania zadań związanych z wywłaszczaniem gruntów oraz ograniczaniem sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
9) wydawania decyzji o przejściu lub wykreśleniu z zasobu Skarbu Państwa:
a) gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi
b) gruntów zabudowanych urządzeniami wodnymi, znajdującymi się poza linią brzegu oraz urządzeń wodnych lub ich części
9a) wnioskowania do ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej o zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, oraz przeprowadzanie przetargu na zbycie tych gruntów
9b) wydawania, we współpracy z Wydziałem Środowiska, decyzji określających części nieruchomości stanowiących własność prywatną, umożliwiających powszechne korzystanie z wód oraz wysokość odszkodowania z tego tytułu i jego wypłatę
9c) wydawania na wniosek dyrektora właściwego urzędu morskiego, decyzji o ustanowieniu oraz wygaśnięciu trwałego zarządu gruntów pokrytych wodami morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrzych
9d) wydawania, na podstawie art.471 ustawy z 20 lipca 2017r. Prawo wodne, na wniosek właściciela nieruchomości, decyzji określającej wysokość odszkodowania, jeżeli szkoda wystąpiła na skutek wejścia w życie aktów prawa miejscowego, wydanych na podstawie art. 31 ust.2, art.135 ust.1 pkt 2 i ust.2, art.141 ust.1 i 4, art.327 ust.4 i 6 lub art.382 ust.7 ustawy Prawo wodne
10) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
11) prezentacji propozycji ofertowych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na stronach internetowych Miasta.

Sprawy do załatwienia:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Arkadiusz Szynaka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 18.01.2018