Referat Organizacyjny

Osoba kierująca komórką: Sybilla Stolarczyk
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 212
Nr telefonu: 58 668-86-00
Nr faxu: 58 668-86-02
E-mail: wydz.organizacyjny@gdynia.pl
Do właściwości Referatu Organizacyjnego należą sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania Urzędu i Prezydenta Miasta, a w szczególności:
1)    opracowywanie propozycji, opiniowanie i koordynacja wdrażania zmian w organizacji urzędu, w tym projektów regulaminów, instrukcji, zarządzeń i pism okólnych prezydenta dotyczących sfery organizacyjnej;
2)    organizacyjna i kancelaryjna obsługa posiedzeń Prezydenta, za wyjątkiem obsługi kontaktów zagranicznych;
3)    organizowanie i opracowywanie niezbędnych materiałów oraz dokumentów w ważnych dla samorządu sprawach;
4)    prowadzenie:
a)    spraw związanych ze współpracą Prezydenta z Radą i jej komisjami,
b)    zbioru zarządzeń Prezydenta,
c)    zbioru upoważnień, pełnomocnictw, i pism okólnych,
d)    zbioru przepisów prawa miejscowego oraz jego aktualizacja w zakresie przepisów porządkowych, wydawanych przez Prezydenta Miasta na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym,
e)    wykazu porozumień zawartych przez Gminę Miasta Gdyni z organami administracji państwowej i samorządowej oraz związków międzygminnych,
f)     spraw wdrożeń i programów wynikających ze wspierania i rozwoju samorządności oraz reformy administracji publicznej,
5)        sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta oraz z pracy Urzędu; koordynacja przygotowywania przez poszczególne komórki organizacyjne sprawozdań z realizacji uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta oraz z działalności urzędu;
6)        współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie opracowywania projektów i wykonywania aktów stanowionych przez radę i Prezydenta Miasta;
7)        organizacja wyborów prezydenckich, do Sejmu RP, Senatu RP, rady miasta, do miejskich jednostek pomocniczych, Parlamentu Europejskiego oraz przewidzianych przepisami prawa referendów;
8)        obsługa i prowadzenie dokumentacji działalności Miejskiej Komisji Wyborczej;
9)        sprawy ustrojowe samorządu miejskiego;
10)     prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie właściwości wydziału;
10a) koordynacja działań związanych z przygotowaniem korespondencji w 
        odpowiedzi  na protokoły i wystąpienia pokontrolne w kontrolach
        prowadzonych   przez podmioty zewnętrzne - w przypadku gdy kontrola
        dotyczy  kilku wydziałów;
11)     gospodarka pieczęciami, w tym prowadzenie rejestru pieczęci, weryfikacja zamówień na pieczęcie urzędowe i pieczątki, kontrola ich przechowywania i stosowania;
12)     sprawy prawne dotyczące herbu i barw miasta;
13)     publikacja aktów prawnych Prezydenta w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego;
14)     zamawianie certyfikatów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni oraz prowadzenie centralnego rejestru kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 05.12.2005
Data udostępnienia informacji: 13.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.01.2023 11:53 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
07.06.2018 14:42 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
20.11.2017 14:32 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
18.05.2017 12:23 Korekta Michał Kowalski
18.05.2017 11:31 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
13.03.2017 10:35 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski