Referat Organizacyjny

Osoba kierująca komórką: Sybilla Stolarczyk
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 212
Nr telefonu: 58 668-86-00
Nr faxu: 58 668-86-02
E-mail: wydz.organizacyjny@gdynia.pl
Do właściwości Referatu Organizacyjnego należą sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania Urzędu i Prezydenta Miasta, a w szczególności:

1) opracowywanie propozycji, opiniowanie i koordynacja wdrażania zmian w organizacji urzędu, w tym projektów regulaminów, instrukcji, zarządzeń i pism okólnych prezydenta dotyczących sfery organizacyjnej;
2) organizacyjna i kancelaryjna obsługa posiedzeń Prezydenta, za wyjątkiem obsługi kontaktów zagranicznych;
3) organizowanie i opracowywanie niezbędnych materiałów oraz dokumentów w ważnych dla samorządu sprawach,
4) prowadzenie:
a) spraw związanych ze współpracą Prezydenta z Radą i jej komisjami,
b) zbioru zarządzeń Prezydenta,
c) zbioru upoważnień, pełnomocnictw, i pism okólnych,
d) zbioru przepisów prawa miejscowego oraz jego aktualizacja,
e) wykazu porozumień międzygminnych oraz związków komunalnych,
f) spraw wdrożeń i programów wynikających ze wspierania i rozwoju samorządności oraz reformy administracji publicznej,
5) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta oraz z pracy Urzędu; koordynacja przygotowywania przez poszczególne komórki organizacyjne sprawozdań z realizacji uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta oraz z działalności urzędu;
6) współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie opracowywania projektów i wykonywania aktów stanowionych przez radę i Prezydenta Miasta;
7) organizacja wyborów prezydenckich, do Sejmu RP, Senatu RP, rady miasta, do miejskich jednostek pomocniczych, Parlamentu Europejskiego oraz przewidzianych przepisami prawa referendów;
8) obsługa i prowadzenie dokumentacji działalności Miejskiej Komisji Wyborczej;
9) sprawy ustrojowe samorządu miejskiego;
10) prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie właściwości wydziału;
11) gospodarka pieczęciami, w tym prowadzenie rejestru pieczęci, weryfikacja zamówień na pieczęcie urzędowe i pieczątki, kontrola ich przechowywania i stosowania;
12) sprawy prawne dotyczące herbu i barw miasta;
13) publikacja aktów prawnych Prezydenta w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 05.12.2005
Data udostępnienia informacji: 13.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.06.2018 14:42 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
20.11.2017 14:32 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
18.05.2017 12:23 Korekta Michał Kowalski
18.05.2017 11:31 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
13.03.2017 10:35 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski