Biblioteka Urzędu

Osoba kierująca komórką:
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 024
Nr telefonu: 58 668-86-20
58 668-86-21
Nr faxu: 58 66 88 191
E-mail: biblioteka.um@gdynia.pl
Biblioteka Urzędu, w szczególności:
 1. prenumeruje prasę i wydawnictwa specjalistyczne Urzędu
 2. gromadzi zbiory literatury fachowej i dzienników promulgacyjnych
 3. zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.z 2016r., poz. 1764) udostępnia informację publiczną dotyczącą aktów prawnych stanowionych przez Prezydenta i Radę Miasta. Zgodnie z zarządzeniem nr 14053/2010/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2010 r. stawki  opłat za sporządzenie kopii dokumentów wynoszą:
  - 0,25 zł (brutto) za 1 stronę kopii w formacie 210 mm x 297 mm (A4);
  - 0,50 zł (brutto) za 1 stronę kopii w formacie 297 mm x 420 mm (A3).
  Zapewnia się możliwość kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub przesłania jej albo przeniesienia na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.
  Za przeniesienie informacji publicznej na nośnik elektroniczny, stanowiący własność Urzędu Miasta, pobiera się opłatę w wysokości:
  - płyta CD + koperta: 1 zł (brutto);
  - płyta DVD + koperta: 2 zł (brutto).
  Opłaty uiszcza się przez wpłatę:
  - do kasy Urzędu "na zleceniu do kasy", którego wzór można znaleźć tutaj;
  - na rachunek bankowy Urzędu - PKO Bank Polski S.A. 44144010260000000000335045.
  Za przesłanie przesyłką pocztową informacji, pobiera się opłaty w wysokości ustalonej w cenniku usług pocztowych Poczty Polskiej S.A., który jest dostępny na stronie internetowej Poczty. Cennik uwzględnia opłaty za określony rodzaj przesyłki (przesyłka pobraniowa lub list polecony), wagę i wymiar przesyłki oraz rodzaj nośnika informacji.
  Za przeniesienie informacji publicznej na nośnik dostarczony przez wnioskodawcę opłaty nie pobiera się.
  Za przesłanie informacji pocztą elektroniczną opłat nie pobiera się.
  Podstawę ograniczenia prawa do informacji publicznej stanowią przepisy o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych.
  Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 4. udostępnia dzienniki promulgacyjne, w tym Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Monitor Rady Miasta Gdyni, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
 5. udostępnia zbiory pracownikom Urzędu
 6. prowadzi sprawy związane z nadawaniem numeru ISBN dla publikacji własnych


Elektroniczne dzienniki urzędowe - stanowiące źródło prawa, od roku 2008 udostępniane są w formacie PDF na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl

Link kierujący do serwisu Dziennika Ustaw http://dziennikustaw.gov.pl/

Link kierujący do serwisu Monitora Polskiego http://monitorpolski.gov.pl/

Link kierujący do Elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/

Teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw (od roku 1918) oraz Monitorze Polskim (od roku 1930) udostępniane są w Internetowym Systemie Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 05.12.2005
Data udostępnienia informacji: 13.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.05.2017 15:38 Korekta Michał Kowalski
26.05.2017 14:43 Aktualizacja treści Magdalena Możuch
18.05.2017 12:24 Korekta Michał Kowalski
13.03.2017 09:58 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski