Referat Ocen Środowiskowych

Osoba kierująca komórką: Jakub Sokolnicki
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 519
Nr telefonu: 58 668-84-79
58 668-84-80
Nr faxu: 58 668-84-70
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Do zadań Referatu Ocen Środowiskowych należą sprawy z zakresu ochrony środowiska  w procesie inwestycyjnym i działalności gospodarczej w zakresie kompetencji starosty i prezydenta, w szczególności:
 1. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 2. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 3. opiniowanie projektów budowlanych inwestycji  pod kątem zgodności z przepisami ochrony środowiska  i warunkami decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach;
 4. monitorowanie realizacji projektów gminnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  pod kątem zgodności z polityką ochrony środowiska;
 5. wydawanie pozwoleń zintegrowanych;
 6. przyjmowanie  zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, w tym: przydomowych oczyszczalni ścieków, instalacji emitujących promieniowanie elektromagnetyczne oraz instalacji emitujących gazy i pyły do powietrza;
 7. zobowiązywanie w drodze decyzji podmioty prowadzące instalację do sporządzenia przeglądu ekologicznego w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko;
 8. prowadzenie spraw związanych z  tworzeniem obszarów ograniczonego użytkowania dla obiektów mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko;
 9. załatwianie spraw interwencyjnych związanych ze szczególnym korzystaniem ze środowiska  przez podmioty gospodarcze;
 10. identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz prowadzenie ich wykazów;
 11. występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie przeciw przepisom o ochronie środowiska;
 12. występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań wynikających z ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska;
 13. w zakresie ochrony powietrza:
  1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń ustalających warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza dla instalacji innych niż kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz zlokalizowanych poza terenami zamkniętymi;
  2. wydawanie decyzji nakładających obowiązek ograniczania oddziaływania na środowisko;
  3. przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji z instalacji;
  4. współdziałanie z Fundacją ARMAAG;
  5. współpraca przy tworzeniu oraz realizacji programu ochrony powietrza;
 14. w zakresie gospodarki wodnej:
  1. współpraca z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w toku postępowania administracyjnego w sprawie określenia części nieruchomości umożliwiających dostęp do wód,
  2. prowadzenie spraw związanych ze zmianami stanu wody na gruncie spowodowanymi przez właściciela nieruchomości,
  3. przygotowywanie opinii w sprawie powołania na wniosek dyrektora zarządu zlewni kierownika nadzoru wodnego,
  4. opracowywanie, na podstawie rocznych sprawozdań Wód Polskich, we współpracy z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni, Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji oraz Biurem Planowania Przestrzennego, projektów uchwał określających istotne dla wspólnoty samorządowej problemy gospodarowania wodami,
  5. przygotowywania w terminie do 31 stycznia każdego roku we współpracy z Wydziałem Inwestycji, Wydziałem Architektoniczno-Budowlanym, Strażą Miejską, Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni, Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz PEWiK Gdynia Sp. z o.o. sprawozdań z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy i planach zarządzania ryzykiem powodziowym,
  6. opracowywanie na wniosek właściwej służby państwowej we współpracy z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Wydziałem Architektoniczno-Budowlanym, Biurem Planowania Przestrzennego oraz PEWiK Gdynia Sp. z o.o. projektów uchwał określających strefę ochronną urządzeń pomiarowych służb państwowych,
  7. przekazywanie do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” informacji o przyjętych zgłoszeniach przydomowych oczyszczalni ścieków;
 15. z zakresu prawa geologicznego i górniczego:
  1. udzielanie zezwoleń na prowadzenie prac geologicznych, prowadzenie nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem tych prac oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych;
  2. zatwierdzanie projektów prac geologicznych oraz przyjmowanie i rejestracja dokumentacji geologicznych;
  3. udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych;
  4. gromadzenie, przetwarzanie danych geologicznych i udostępnianie informacji geologicznej;
 16. z zakresu zagrożeń ruchami masowymi:
  1. prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także prowadzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach;
  2. prowadzenie rejestru informacji o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi.
 17. prowadzenie spraw związanych z określeniem dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Iwona Zaorska
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta Rybicka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 24.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2021 13:41 Aktualizacja treści Elżbieta Rybicka
08.08.2018 11:51 Aktualizacja treści Iwona Pichola
03.01.2018 08:27 Korekta Michał Kowalski
02.01.2018 12:59 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
24.05.2017 13:13 Aktualizacja treści Iwona Pichola