Referat Gospodarki Odpadami

Osoba kierująca komórką: Kierownik referatu: Damian Kleina
Adres: ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 602
Nr telefonu: 58 527-32-90
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Do zadań Referatu Gospodarki Odpadami należy w szczególności:
 1. Realizacja zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez:
 • przygotowywanie uchwał Rady Miasta Gdyni w zakresie niezbędnym do realizacji zadań gminy,
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań przetargowych w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów,
 • kontrolę realizacji umów zawartych z firmami wywozowymi na usługi odbierania i zagospodarowania odpadów,
 • kontrolę firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej, a w szczególności nakładanie kar finansowych na firmy wywozowe mieszające odpady zgromadzone w sposób selektywny,
 • bieżącą analizę systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • współpracę ze Strażą Miejską w zakresie kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy oraz aktów prawa miejscowego,
 • prowadzenie kampanii edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami,
 • udzielanie zezwoleń na odbiór nieczystości ciekłych,
 • udostępnianie i aktualizowanie na stronie internetowej urzędu miasta informacji o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
      2. Realizacja zadań określonych ustawą o odpadach oraz ustawą Prawo ochrony środowiska w zakresie:
          a) wydawania oraz kontroli wykonywania decyzji wydanych w sprawach:
 • pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
 • zezwoleń na gospodarowanie odpadami w zakresie zbierania oraz przetwarzania,
 • usuwania odpadów zgromadzonych w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.
          b) wydawania, na żądanie marszałka województwa, postanowień w przedmiocie opinii dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
          c) wydawania postanowień i decyzji w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń wobec posiadacza odpadów zobowiązanego do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na ich przetwarzanie,
          d) okresowego przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.
        
      3. Współpraca z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
      4. Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiazków nałożonych decyzjami w sprawie usunięcia odpadów zgromadzonych w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania, w tym wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, postanowień i innych pism przewidzianych przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Portal dedykowany gdyńskiemu systemowi gospodarki odpadami komunalnymi dostępny jest pod adresem www.wyrzucam.to

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Damian Kleina
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Martusewicz
Data wytworzenia informacji: 06.08.2012
Data udostępnienia informacji: 01.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.09.2022 16:03 Aktualizacja treści Krzysztof Martusewicz
30.09.2022 14:55 Aktualizacja treści Krzysztof Martusewicz
04.11.2020 11:01 Aktualizacja treści Krzysztof Martusewicz
10.09.2020 11:42 Aktualizacja treści Krzysztof Martusewicz
10.09.2020 11:35 Aktualizacja treści Krzysztof Martusewicz
10.09.2020 11:34 Aktualizacja treści Krzysztof Martusewicz
09.03.2020 10:55 Aktualizacja treści Krzysztof Martusewicz
15.07.2019 14:49 Aktualizacja treści Krzysztof Martusewicz
25.04.2019 09:30 Aktualizacja treści Damian Kleina
23.04.2019 11:54 Aktualizacja treści Damian Kleina
25.04.2017 08:46 Aktualizacja treści Damian Kleina
25.04.2017 08:45 Aktualizacja treści Damian Kleina
14.04.2017 12:44 Aktualizacja treści Damian Kleina