Referat Adaptacji do Zmian Klimatu

Osoba kierująca komórką: Naczelnik Wydziału Bartosz Frankowski
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 521
Nr telefonu: 58 668-84-80
Nr faxu: 58 668-84-70
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Do zadań Referatu Adaptacji do Zmian Klimatu należy realizacja zadańw zakresie:
 1. koordynacji opracowania i wdrażania Planu adaptacji do zmian klimatu we współpracy z:
  1. Biurem Planowania Przestrzennego,
  2. Wydziałem Strategii,
  3. Wydziałem Inwestycji,
  4. Wydziałem Projektów Infrastrukturalnych,
  5. Wydziałem Projektów Rozwojowych,
  6. Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
  7. Wydziałem Ogrodnika Miasta,
  8. Samodzielnym Referatem ds. Energetyki;
 2. opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie adaptacji do zmian klimatu;
 3. identyfikowania inwestycji i działań przeznaczonych do współfinansowania ze środków zewnętrznych przeznaczonych na cele związane z adaptacją do zmian klimatu;
 4. udziału w zakresie adaptacji do zmian klimatu w procedurach wynikających z:
  1. ustawy Prawo ochrony środowiska,
  2. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
  3. ustawy o ochronie przyrody;
 5. edukacji i informacji o środowisku z zakresu adaptacji do zmian klimatu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Marszałek Jalowska
Data wytworzenia informacji: 30.08.2019
Data udostępnienia informacji: 01.09.2019