Samodzielne stanowisko ds. rozliczeń majątkowych

Osoba kierująca komórką: Podinspektor Beata Gałka
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 126
Nr telefonu: 58 668-86-45
E-mail:

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. Rozliczeń Majątkowych należy:
1) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie:
a) środków trwałych,
b) pozostałych środków trwałych,
c) umorzenia środków trwałych,
d) wartości niematerialnych i prawnych,
e) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych,
f) umundurowania i odzieży dla pracowników Urzędu,
g) druków ścisłego zarachowania;
2) sporządzanie dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych potwierdzających przyjęcie na stan, likwidację lub zmianę użytkownika środka trwałego;
3) aktualizacja pracowniczych kart wyposażenia;
4) dokonywanie aktualizacji i umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
5) rozliczanie inwentaryzacji zgodnie z przyjętym harmonogramem inwentaryzacji;
6) współpraca z Wydziałem Administracyjnym i Wydziałem Informatyki w zakresie gospodarki mieniem;
7) uzgadnianie prowadzonej analityki z zapisami syntetycznymi ksiąg rachunkowych prowadzonych przez księgowość;
8) sporządzanie do celów bilansowych szczegółowego sprawozdania o stanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
9) sporządzanie sprawozdawczości o stanie majątku trwałego do Wydziału Budżetu i GUS;
10) dokonywanie dwa razy do roku uzgodnień środków trwałych w wydziałach/referatach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Kosecka
Wprowadził informację: Anna _Bach
Ostatnio zmodyfikował: Anna Bach
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 12.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.05.2017 13:46 Korekta Anna Bach