Referat Ewidencji Majątku Gminy i Skarbu Państwa

Osoba kierująca komórką: Podinspektor Beata Gałka
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 126
Nr telefonu: 58 668-86-45
E-mail:
9. Do zadań Referatu Ewidencji Majątku Gminy i Skarbu Państwa należy:
1) prowadzenie ewidencji ilościowej i/lub ilościowo-wartościowej w zakresie:
a) środków trwałych,
b) pozostałych środków trwałych,
c) umorzenia środków trwałych,
d) wartości niematerialnych i prawnych,
e) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych,
f) umundurowania i odzieży dla pracowników Urzędu,
g) druków ścisłego zarachowania;
2) sporządzanie dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych, potwierdzających przyjęcie na stan, likwidację lub zmianę użytkownika środka trwałego;
3) przeprowadzanie każdego roku obrotowego inwentaryzacji powierzonych innym instytucjom własnych składników majątkowych drogą uzyskania od nich potwierdzeń użytkowania;
4) przesyłanie do instytucji zewnętrznych potwierdzeń użytkowania w urzędzie obcych składników majątkowych;
5) aktualizacja pracowniczych kart wyposażenia;
6) dokonywanie aktualizacji i umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
7) rozliczanie inwentaryzacji zgodnie z przyjętym harmonogramem inwentaryzacji;
8) współpraca z Wydziałem Administracyjnym i Gdyńskim Centrum Informatyki w zakresie gospodarki mieniem;
9) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej mienia komunalnego, w tym nieruchomości Skarbu Państwa;
10) uzgadnianie prowadzonej analityki z zapisami syntetycznymi ksiąg rachunkowych prowadzonych przez księgowość;
11) sporządzanie do celów bilansowych szczegółowego sprawozdania o stanie środków trwałych i wartości niematerialnych   i prawnych;
12) sporządzanie sprawozdawczości o stanie majątku gminnego dla organu i dla GUS.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Kosecka
Wprowadził informację: Anna _Bach
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Malarska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 12.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.12.2022 12:44 Aktualizacja treści Sylwia Malarska
12.05.2017 13:46 Korekta Anna Bach