Referat Rozliczeń Finansowych

Osoba kierująca komórką: Kierownik Bożena Szatanowska
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 133
Nr telefonu: 58 668-86-36
58 668-86-43
58 668-86-48
E-mail:
6. Referat Rozliczeń Finansowych prowadzi rozliczenia w zakresie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne urzędu, a w szczególności do jego zadań należy:
1) likwidatura w zakresie:
a) rejestracji zaangażowania przyszłych wydatków budżetowych, wynikających z zamówień publicznych oraz płatności na podstawie decyzji i orzeczeń stosownych organów,
b) rejestracji umów i zamówień z kontrahentami,
c) rozliczania podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników urzędu oraz radnych i pełnomocników i innych osób delegowanych przez Prezydenta,
d) prowadzenia ewidencji wydawanych zaliczek i ich rozliczanie,
e) rozliczanie służbowych kart płatniczych,
f) rozliczania faktur, sprawdzania ich kompletności i kwalifikowania do płatności po zatwierdzeniu przez dyrektora urzędu      w sposób zautomatyzowany z systemów dziedzinowych do bankowości elektronicznej,
g) regulowanie zobowiązań poprzez dokonywanie przelewów zwykłych w przypadku transakcji spoza VATu,                       z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) dla wszystkich transakcji, w których występuje podatek VAT oraz dokonywanie płatności masowych z tyt. wypłacanych świadczeń w placówkach bankowych,
h) dokonywania płatności krajowych i zagranicznych oraz obsługa rachunków bankowych,
i) kompletowania dokumentów finansowych wynikających z rozliczeń oraz sprawdzanie prawidłowości sald wyciągów bankowych,
j) analizowania płatności w celu ustalenia dziennego zestawienia zobowiązań oraz sporządzania zapotrzebowania na środki finansowe zasilające konto w celu zapłaty zobowiązań;
2) kasy w zakresie:
a) przyjmowania wpłat gotówkowych i bezgotówkowych oraz dokonywanie zwrotów nadpłat z tytułu opłat komunikacyjnych, opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości, opłat za gospodarowanie odpadami, opłat geodezyjnych,
koncesji za alkohol i pozostałych dochodów, przyjmowania i zwrotu wadiów i depozytów, dokonywania wypłat wynagrodzeń, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, diet radnych, zaliczek, świadczeń ZFŚS, rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych oraz pozostałych wypłat gotówkowych,
b) codzienne sporządzanie raportów kasowych oraz zestawień obrotów kasowych,
c) prowadzenia rejestru poręczeń, zabezpieczeń, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych,
d) ewidencji obrotu za pomocą kas fiskalnych, wystawiania faktur VAT, dokumentujących sprzedaż, oraz sporządzania miesięcznych rejestrów sprzedaży i dobowych oraz miesięcznych zestawień z urządzenia fiskalnego,
e) przygotowania pakietów z gotówką i bankowym dowodem wpłaty celem odprowadzenia gotówki na właściwy rachunek bankowy oraz wystawianie dyspozycji do podejmowania gotówki w walucie krajowej i w walutach
obcych na wypłaty,
f) inwentaryzowanie i zabezpieczanie gotówki pozostającej w sejfach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Kosecka
Wprowadził informację: Anna _Bach
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Malarska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 12.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.12.2022 12:39 Aktualizacja treści Sylwia Malarska
12.05.2017 14:59 Korekta Anna Bach