Referat Płac

Osoba kierująca komórką: Kierownik Katarzyna Kamińska
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 239
Nr telefonu: 58 668-86-44
58 668-86-41
58 668-86-39
58 668-86-56
E-mail: place@gdynia.pl
Do zadań Referatu Płac należy:
1) naliczanie wynagrodzeń pracownikom urzędu oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego;
2) naliczanie i dokonywanie potrąceń obligatoryjnych i fakultatywnych z wynagrodzeń;
3) obsługa zajęć komorniczych i prowadzenie rejestru zajęć z wynagrodzenia;
4) obsługa grupowych ubezpieczeń na życie pracowników;
5) prowadzenie dokumentacji ZUS, sporządzanie deklaracji w programie Płatnik oraz dokonywanie terminowych płatności składek do ZUS;
6) prowadzenie dokumentacji do Urzędu Skarbowego z tytułu świadczeń pieniężnych i rzeczowych objętych podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla pracowników, radnych, zleceniobiorców i pozostałych osób fizycznych oraz dokonywanie terminowych płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
7) przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do celów emerytalno-rentowych dla obecnych oraz byłych pracowników urzędu;
8) sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz dokonywanie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
9) prowadzenie rejestru pracowników i zleceniobiorców zapisanych do Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz terminowe naliczanie i przekazywanie wpłat na PPK;
10) sporządzanie sprawozdawczości o wynagrodzeniu do GUS;
11) sporządzanie list wypłat z ZFŚS;
12) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rozliczania płac z tytułu projektów unijnych;
13) sporządzanie rocznych informacji do ZUS w celu ustalenia składki wypadkowej;
14) sporządzanie informacji do ZUS o wysokości dochodów osiąganych przez pracujących emerytów;
15) naliczanie diet radnych;
16) sporządzanie rocznych informacji podatkowych z tyt. pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich, w tym z wypłat diet dla członków komisji wyborczych;
17) rozliczanie należności z tytułu umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi;
18) naliczanie podatku z tytułu nagród prezydenta przyznanych w konkursach i wręczonych upominków;
19) wykonywanie czynności wynikających z koordynacji zobowiązań z nierezydentami z tytułu tzw. podatku u źródła, w tym składanie deklaracji IFT-2/IFT-2R;
20) planowanie funduszu płac we współpracy z Wydziałem Kadr i Szkoleń,
21) naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń, podatku i składek ZUS dla jednostki budżetowej - Gdyńskie Centrum Informatyki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Kosecka
Wprowadził informację: Anna _Bach
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Malarska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 12.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.12.2022 11:44 Aktualizacja treści Sylwia Malarska
12.05.2017 15:00 Korekta Anna Bach