Referat Księgowości Finansowej

Osoba kierująca komórką: Kierownik Aleksandra Kochner
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 132
Nr telefonu: 58 668-86-33
E-mail:
Do zadań Referatu Księgowości Finansowej należy:
1) prowadzenie ewidencji księgowej w ujęciu syntetycznym i analitycznym zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, a w szczególności:
a) wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wynikających z planów finansowych budżetu urzędu,
b) świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz wypłat z funduszu alimentacyjnego,
c) dochodów z tytułu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych i wpłat od dłużników alimentacyjnych,
d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
e) sum na depozycie, w tym wadia, kaucje i gwarancje,
f) dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych;
2) sporządzanie zbiorczego zestawienia obrotu i sald ksiąg rachunkowych prowadzonych w wydziale;
3) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej z wydatków i dochodów za okresy miesięczne, kwartalne i roczne;
4) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, w tym:
a) bilans jednostki budżetowej,
b) rachunek zysków i strat jednostki budżetowej w wariancie porównawczym,
c) zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej;
5) sporządzanie do Wydziału Budżetu miesięcznej deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7 dla urzędu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Kosecka
Wprowadził informację: Anna _Bach
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 12.05.2017