Referat Ochrony Danych Osobowych

Osoba kierująca komórką: Kierownik Marta Bińkowska - Inspektor Ochrony Danych
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 668-21-51
E-mail: iod@gdynia.pl
Zastępca Inspektora Ochrony Danych - Izabela Grajko tel. 58 668-21-53 e-mail: iod@gdynia.pl

Referat Ochrony Danych Osobowych zapewnia realizację zadań i obowiązków Inspektora ochrony danych (IOD) wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a także polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych.


Do zadań Referatu Ochrony Danych Osobowych należy w szczególności: 
 • prowadzenie punktu kontaktowego dla podmiotów danych (osób, których dane osobowe są przetwarzane w Urzędzie),
 • konsultowanie polityk, procedur, klauzul informacyjnych oraz umów powierzenia przetwarzania danych – ich korygowanie lub przedkładanie Administratorowi propozycji zmian czy korekt,
 • nadzorowanie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w szczególności rejestrów czynności przetwarzania, kategorii czynności przetwarzania, wydanych upoważnień itp.,
 • współpraca z organem nadzorczym- Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz dla osób, których dane są przetwarzane we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz - w stosownych przypadkach - prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
 • udzielanie wskazówek w zakresie oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i udzielanie - na wniosek administratora - zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania,
 • zapewnienie obsługi zgłoszeń zdarzeń z udziałem danych osobowych, wsparcie administratora w ocenie incydentu, ew. przygotowanie projektu zgłoszenia naruszenia do organu nadzoru - PUODO oraz prowadzenie Rejestru naruszeń ochrony danych osobowych,
 • przeprowadzanie sprawdzeń i audytów przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz obowiązujących w Urzędzie polityk i procedur,
 • konsultowanie i wsparcie przeprowadzania obligatoryjnych analiz wpływu przetwarzania danych osobowych na prywatność podmiotów danych,
 • współpraca z Administratorem systemów teleinformatycznych w sprawach dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych,
 • nadzorowanie i w sytuacjach koniecznych przygotowanie aneksów do Porozumienia z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie ustalenia zasad udostępniania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych przez miejskie jednostki organizacyjne Gdyni,
 • bieżące informowanie pracowników o zasadach i przepisach z zakresu ochrony danych osobowych,
 • szkolenia pracowników, w tym osób nowo zatrudnionych oraz współdziałanie w zakresie upowszechniania dobrych praktyk z zakresu ochrony danych osobowych,
 • inicjowanie i nadzorowanie rozwiązań dotyczących współadministrowania i współpracy administratorów danych osobowych w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Miasta Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Płaczkowska
Wprowadził informację: Kamila Ciechorska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Karnacewicz
Data wytworzenia informacji: 17.09.2021
Data udostępnienia informacji: 17.09.2021
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.03.2023 14:43 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
28.03.2023 14:40 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
20.03.2023 16:23 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
03.03.2023 14:07 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
03.03.2023 14:06 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
17.09.2021 14:47 Dodanie informacji Kamila Ciechorska