Zadania inwestycyjno – remontowe rady dzielnicy Wielki Kack


Rada dzielnicy Wielki Kack
zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjno - remontowych:
 
 
1. Budowa ul. Starodworcowej.
 
2. Budowa oświetlenia ulicy Starochwaszczyńskiej.
 
3. Budowa ul. Krętej.
 
4. Budowa ul. Maszopów.
 
5. Budowa oświetlenia ul. Stolemów.
 
6. Budowa chodnika przy ul. Źródło Marii od skrzyżowania z ul. Ks. J.P. Siega do skrzyżowania z ul. Nad Potokiem. 
 
7. Budowa ul. Starochwaszczyńskiej.
 
8. Remont ul. Starodworcowej na odcinku od ul. Stolemów od ul. Maszopów.
 
9. Utwardzenie gruntowego odcinka ul. Źródło Marii od Nr 14 do Nr 17 płytami typu YOMB. 
 
10. Utwardzenie gruntowego odcinka płytami YOMB ul. Źródło Marii od nr 14 do nr 17.
 
12. Budowa tymczasowej nawierzchni ulicy Krętej.
 
13. Budowa oświetlenia ulicy Stolemów wraz z budową chodnika.
 
14. Budowa nawierzchni drogowej przy Kościele Św. Wawrzyńca.
 
15. Remont ulicy Starochwaszczyńskiej od posesji nr 28 do posesji nr 38.
 
16. Remont ulicy Starodworcowej od ul. Stolemów do ul. Kaczeńcowej.
 
17. Remont ulicy Starodworcowej od ul. Stolemów do ul. Maszopów.
 
                   
 
Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwałę wskazującą do realizacji następujące zadania:
 
1. Budowa oświetlenia ulicy Starochwaszczyńskiej.
 
2. Przełożenie chodnika przy ul. Źródło Marii. 
 
3. Budowa oświetlenia ulicy Stolemów wraz z budową chodnika.
 
4. Budowa nawierzchni drogowej przy Kościele Św. Wawrzyńca.
 
5. Remont ulicy Starochwaszczyńskiej od posesji nr 28 do posesji nr 38.
 
6. Remont ulicy Starodworcowej od ul. Stolemów do ul. Kaczeńcowej.
 
 
Radni dzielnicy postanowili również sfinansować moztaż lustra przy posesji Nr 9 przy ul. Starochwaszczyńskiej (2.500 zł).

 
           
Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1:
(Budowa oświetlenia ulicy Starochwaszczyńskiej)
 1. 5 września 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XV/11/2012 Rady Dzielnicy Wielki Kack w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 2 października 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 8056/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Wielki Kack przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 3 października 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji,
 4. stan na styczeń 2013 r.:
  -
  uzyskano warunki techniczne,
  - inwestycja w trakcie przygotowań materiałów do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
 5.  stan na kwiecień 2013 r.:
  - przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej jest w trakcie rozstrzygania.
 6. stan na lipiec/październik 2013 r. - inwestycja w trakcie realizacji.
 7. stan na styczeń/kwiecień 2014 r. - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem realizacji do 11.03.2014 r.
 8. stan na lipiec:
  - dnia 10 kwietnia br. złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
 9. stan na październik:
  - zadanie w trakcie postępowania przetargowego.
 10. stan na styczeń 2015:
  - inwestycja zakończona, przed odbiorem końcowym,
 

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2:

(Przełożenie chodnika przy ul. Źródło Marii)
 1. 5 września 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XV/11/2012 Rady Dzielnicy Wielki Kack w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 2 października 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 8056/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Wielki Kack przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 3 października 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni,
 4. stan na styczeń/ kwiecień 2013 r.:
  -
  realizacja zadania przewidziana na III kwartał br.
 5. stan na lipiec 2013 r. - zadanie w trakcie realizacji.
 6. stan na październik 2013 r. - zadanie zrealizowano za kwotę 65.150 zł.


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3:

(Budowa oświetlenia ulicy Stolemów wraz z budową chodnika)
 1. 5 września 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XV/11/2012 Rady Dzielnicy Wielki Kack w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 2 października 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 8056/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Wielki Kack przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 3 października 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji,
 4. stan na styczeń 2013 r.:
  -
  uzyskano warunki techniczne,
  - inwestycja w trakcie przygotowań materiałów do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
 5. stan na kwiecień 2013 r.:
  - przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej jest w trakcie rozstrzygania. 
 6. stan na lipiec 2013 r. - inwestycja w trakcie realizacji.
 7. stan na październik 2013 r. - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 8. stan na styczeń/kwiecień 2014 r. - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem realizacji do 11.03.2014 r.
 9. stan na lipiec:
  - zakończono weryfikację dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 10. stan na październik:
  - uzyskano pozwolenie na budowę chodnika oraz wycinkę drzew i krzewów,
  - dla budowy oświetlenia - zadanie w trakcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy.
 11. stan na styczeń 2015:
  - dla budowy oświetlenia: roboty budowlane wykonane w 90%,
  - dla budowy chodnika: w trakcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót.
 12. stan na lipiec 2015 r.:
  - zadanie zrealizowano.


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 4:

(Budowa nawierzchni drogowej przy Kościele Św. Wawrzyńca przy ul. Źródło Marii)
 1. 5 września 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XV/11/2012 Rady Dzielnicy Wielki Kack w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 2 października 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 8056/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Wielki Kack przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 3 października 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji,
 4. stan na styczeń/ kwiecień 2013 r.:
  -
  uzyskano warunki techniczne,
  - trwa ustalanie właściciela kanału deszczowego położonego na terenie planowanej inwestycji, przedmiotowy kanał zgodnie z warunkami ZDiZ powinien zostać przekazany na majątek ZDiZ.
 5. stan na lipiec 2013 r. - po przeprowadzonych rozmowach Wydział Inwestycji ponownie wystąpił do ZDiZ o wydanie zamiennych warunków technicznych dotyczących nawierzchni drogowej.
 6. stan na październik 2013 r. - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem wykonania do dnia 31.01.2014 r.
 7. stan na styczeń 2014 r. - trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem realizacji - 28.02.2014 r. (zmienionym aneksem do umowy).
 8. stan na kwiecień:
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 9. stan na lipiec:
  - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową,
  - uzyskano pozwolenie na budowę,
  - trwają prace związane z geodezyjnym wydzieleniem działek prywatnych pod budowę nawierzchni,
  - wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów.
 10. stan na październik:
  - trwały prace związane z geodezyjnym wydzieleniem działek będących własnością Parafii pw. Św. Wawrzyńca pod budowę nawierzchni.
 11. stan na styczeń 2015:
  - roboty budowlane wykonane w 60%,
  - termin zakończenia robót: 4 czerwca 2015 r.
 12. stan na styczeń 2016 r.:
  - zadanie zrealizowano.

 
Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5:
(Remont ulicy Starochwaszczyńskiej od posesji nr 28 do posesji nr 38 - w zakresie likwidacji zastoiska wód opadowych)
 1. 5 września 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XV/11/2012 Rady Dzielnicy Wielki Kack w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 2 października 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 8056/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Wielki Kack przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 3 października 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni,
 4. stan na styczeń/kwiecień/lipiec 2013 r.:
  -
  realizacja zadania przewidziana na III kwartał br.
 5. stan na październik 2013 r. - podpisano umowę na realizację zadania.
 6. stan na styczeń 2014 r. - zadanie zrealizowano za kwotę 189.818 zł.
 

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 6:
(Remont ulicy Starodworcowej od ul. Stolemów do ul. Kaczeńcowej)
 1. 5 września 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XV/11/2012 Rady Dzielnicy Wielki Kack w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 2 października 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 8056/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Wielki Kack przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 3 października 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni,
 4. stan na styczeń/kwiecień/lipiec/październik 2013 r. - realizacja zadania w 2014 r.
 5. stan na styczeń/kwiecień 2014 r. - zaplanowano realizację zadania w roku bieżącym.
 6. stan na lipiec:
  - zadanie w trakcie procedury przetargowej.
 7. stan na październik:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 311.213 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 18.03.2013
Data udostępnienia informacji: 18.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.07.2016 13:50 Dodanie informacji Ewa Mącik
29.01.2015 11:58 Dodanie informacji Ewa Mącik
04.11.2014 13:36 Dodanie informacji Ewa Mącik
05.09.2014 10:27 Korekta Ewa Mącik
05.09.2014 10:24 Dodanie informacji Ewa Mącik
03.09.2014 15:08 Korekta Ewa Mącik
14.02.2014 15:36 Aktualizacja treści Ewa Mącik
24.01.2014 14:53 Dodanie informacji Ewa Mącik
06.11.2013 11:17 Korekta Ewa Mącik
05.11.2013 14:34 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.08.2013 11:18 Korekta Ewa Mącik
09.05.2013 11:04 Korekta Ewa Mącik
09.05.2013 11:03 Aktualizacja treści Ewa Mącik
18.03.2013 13:02 Korekta Ewa Mącik
18.03.2013 13:01 Korekta Ewa Mącik
18.03.2013 12:55 Korekta Ewa Mącik
18.03.2013 12:42 Korekta Ewa Mącik
18.03.2013 12:40 Dodanie informacji Ewa Mącik