Zadania inwestycyjno – remontowe rady dzielnicy Redłowo


Rada dzielnicy Redłowo zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjno - remontowych:
 
1. Budowa ulicy Wiosny Ludów.
 
2. Budowa ulicy Kombatantów.
 
3. Budowa ulicy Ruchu Oporu.
 
4. Budowa ulicy Józefa Czapskiego.
 
5. Rozbudowa ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej wraz z ulicą Herberta.
 
6. Budowa ulicy Powstania Wielkopolskiego, na odcinku od nr 2 do nr 24.
 
7. Budowa dojazdu do bloku mieszkalnego przy ul. Powstania Wielkopolskiego (na odcinku od nr 12 a do końca ulicy).
 
8. Rozbudowa ulicy Kopernika na odcinku od ul. Cylkowskiego do nr 118.
 
9. Budowa parkingu przy ul. Powstania Śląskiego.
 
10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy Al. Zwycięstwa 138.
Wariant I - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową nowej przepompowni przy ul. Krośnieńskiej. 
 
11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy Al. Zwycięstwa 138.
Wariant II - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz podłączenie jej do przepompowni przy ul. Kościelnej.
 
12. Budowa sieci wodociągowej dla nieruchomości położonych przy Al. Zwycięstwa 138.
 
13. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy Al. Zwycięstwa 138 - aktualizacja!
(Bez kosztów wykonania projektu i budowy przepompowni).
 
14. Budowa dojazdu do bloku mieszkalnego przy ul. Powstania Śląskiego Nr 10. 
 
15. Rozbudowa części ulicy Kopernika (na odcinku od nr 141 do nr 125).
                   
16. Remont schodów przy ul. Stoczniowców 21 A.

17. Remont schodów przy ul. Powstania Wielkopolskiego 101 i 76.

18. Budowa chodnika wzdłuż ul. Cylkowskiego (na odcinku od ul. Powst. Wielkopolskiego do ul. Kopernika).

19. Budowa miejsc postojowych przy ul. Kopernika (aktualizacja z dnia 10 kwietnia 2013 r).

20. Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Cylkowskiego 17, 19 i ul. Powst. Warszawskiego 8.

21. Remont chodnika przy ul. Powstania Wielkopolskiego od nr 23 b do nr 27 c.

22. Budowa nawierzchni ulic: Szczeblewskiego, Suchanka i Mokwy.
Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwałę wskazującą do realizacji następujące zadania:
 
1. Budowa sieci wodociągowej dla nieruchomości położonych przy Al. Zwycięstwa 138 - w zakresie wykonania dokumentacji budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej .
 
2. Rozbudowa części ulicy Kopernika (na odcinku od nr 141 do nr 125).
 
3. Budowa dojazdu do bloku mieszkalnego przy ul. Powstania Śląskiego Nr 10. 

4. Budowa miejsc postojowych przy ul. Kopernika (aktualizacja z dnia 10 kwietnia 2013 r).

5. Budowa chodnika wzdłuż ul. Cylkowskiego (na odcinku od ul. Powst. Wielkopolskiego do ul. Kopernika).

6. Remont schodów przy ul. Stoczniowców 21A.

Zgodnie z Uchwałą nr XXV/28/2013 z dnia 11 marca 2013 r. Radni dzielnicy Redłowo postanowili przeznaczyć kwotę 35.352,66 zł na wyposażenie Redłowskiej Ścieżki Zdrowia "Pastwisko Huzarska" w dodatkowy sprzęt rekreacyjny.  Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1:

(Budowa sieci wodociągowej dla nieruchomości położonych przy Al. Zwycięstwa 138 - w zakresie wykonania dokumentacji budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej).
 1. 21 maja 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XIV/16/2012 Rady Dzielnicy Redłowo w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 19 czerwca 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 6864/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Redłowo przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 22 czerwca 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji,
 4. stan na styczeń/kwiecień/lipiec 2013 r.:
  -
  zadanie umieszczone w planie inwestycji rozwojowych PEWiK na lata 2013 - 2015,
  - w związku z wystąpieniem poważnych kolizji z projektowaną siecią zaszła konieczność zlecenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem,
  - postępowanie w sprawie zamówienia publicznego do 14.000 Euro w trakcie realizacji,
  - 17 października 2012 r.- podpisanie umowy z Wykonawcą - Pracownią Projektową ANMAR s.c. z Gdyni, ul. Hodowlana 14,
  - termin wykonania: 18 listopada 2013 r.
 5. stan na październik 2013 r. - umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji z terminem zakończenia prac projektowych do dnia 28.02.2014 r.
 6. stan na styczeń 2014 r. - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 7. stan na kwiecień:
  - w marcu br. wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę - procedura administracyjna w trakcie postępowania.
 8. stan na lipiec/ październik:
  - uzyskano pozwolenie na budowę,
  - inwestycję przekazano do realizacji do PEWiK Gdynia.

 

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2:

(Rozbudowa części ulicy Kopernika (na odcinku od nr 141 do nr 125).
 1. 8 października 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XXI/23/2012 Rady Dzielnicy Redłowo w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 16 października 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 8264/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Redłowo przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 29 października 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji,
 4. stan na styczeń 2013 r.:
  -
  dnia 13 grudnia 2012 r. uzyskano warunki techniczne z Zarządu Dróg i Zieleni,
  - dnia 28 grudnia 2012 r. skierowano zapytanie ofertowe do 3 biur projektowych.
 5. stan na kwiecień 2013 r.:
  -
  dnia 12 marca 2013 r. podpisano umowę z firmą Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane "EDBUD", z siedzibą w Gdyni, ul. Wierzbowa 25, na wykonanie dokumentacji projektowej,
  - termin realizacji - 16 sierpnia 2013 r.
 6. stan na lipiec/październik 2013 r.:
  - z uwagi na długotrwałe uzgodnienia z ZDIZ dotyczące ustalenia linii rozgraniczającej pas drogowy ulicy Kopernika, które wymagały akceptacji Biura Planowania Przestrzennego Miasta, niemożliwe było uzyskanie przez Gminę Miasta Gdyni decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i przekazanie jej do Biura Projektów przed umownym terminem zakończenia prac projektowych,
  - termin realizacji umowy został przesunięty do dnia 29 listopada 2013 r. 
 7. stan na styczeń 2014 r.:
  - uzyskano komplet dokumentacji projektowo- kosztorysowej, trwa weryfikacja dokumentacji,
  - w grudniu 2013 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę oraz na wycinkę drzew i krzewów,
  - inwestycja realizowana będzie łącznie z budową ulicy Heweliusza,
  - planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych -  I kwartał 2014 r. 
  - zlecono wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych pod pas drogowy ul. Kopernika z terminem  realizacji - kwiecień 2014 r.
 8. stan na kwiecień:
  - trwa przygotowanie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
 9. stan na lipiec:
  - wybrano wykonawcę,
  - rozpoczęto realizację inwestycji.
 10. stan na październik:
  - inwestycja w trakcie realizacji,
 11. stan na styczeń 2015:
  - roboty budowlane wykonane w 95%.
 12. stan na kwiecień 2015 r.:
  - zadanie zrealizowano.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3:
(Budowa dojazdu do nieruchomości przy ul. Powstania Śląskiego nr 10).

 1. 11 marca 2013 r. - podjęcie Uchwały nr XXV/26/2013 Rady Dzielnicy Redłowo w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014,
 2. 2 kwietnia 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 10184/13/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Redłowo przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014,
 3. 5 kwietnia 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji,
 4. stan na lipiec 2013 r.:
  - wystąpiono z wnioskiem do ZDiZ o wydanie warunków technicznych na budowę dojazdu,
  - uzyskano deklarację Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Powstania Śląskiego 10, zapewniającą przejęcie przez Wspólnotę w utrzymanie dojazdu do budynku oraz wykorzystanie planowanego utwardzenia wyłącznie przez mieszkańców budynku,
  - podjęcie prac związanych z zamówieniem publicznym na wykonanie dokumentacji projektowej będzie możliwe po uzyskaniu warunków technicznych od Zarządu. 
 5. stan na październik 2013 r. - umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trakcie przygotowania.
 6. stan na styczeń/kwiecień 2014 r.:
  - udzielono zamówienia publicznego do 14 000 Euro na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, 
  - umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji, trwa opracowywanie projektu z terminem realizacji - 12.05.2014 r.
 7. stan na lipiec:
  - uzyskano potwierdzenie robót budowlanych,
  - trwa weryfikacja projektu wykonawczego i części kosztowej.
 8. stan na październik:
  - trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.
 9. stan na styczeń 2015:
  - roboty budowlane wykonane w 90%,
  - termin zakończenia robót: 20 stycznia 2015 r.
 10. stan na kwiecień 2015 r.:
  - zadanie zrealizowano.


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 4:
(Budowa miejsc postojowych przy ul. Kopernika).

 1. 11 marca 2013 r. - podjęcie Uchwały Nr XXV/27/2013 Rady Dzielnicy Redłowo w sprawie wskazania zadań inwestycyjno - remontowych na lata 2012 - 2014.
 2. 30 kwietnia 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 10537/13/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Redłowo przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 6 maja 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na lipiec/październik 2013 r.:
  - umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji,
  - z uwagi na długotrwałe uzgodnienia z ZDiZ dotyczące ustalenia linii rozgraniczającej pas drogowy ul. Kopernika, które wymagały akceptacji Biura Planowania Przestrzennego Miasta, niemożliwe było uzyskanie przez Gminę Miasta Gdyni decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  - w związku z powyższym, termin zakończenia prac przedłużono do 29 listopada 2013 r.
 5. stan na styczeń 2014 r.:
  - wszczęto postępowanie, trwa oczekiwanie na wydanie pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego,
  - z uwagi na wysokie koszy całej inwestycji (zadanie realizowane będzie wraz z zadaniem pn: "Rozbudowa części ulicy Kopernika w Gdyni - na odcinku od posesji nr 125 do nr 141") trwa korekta kosztorysu inwestorskiego, uwzględniająca możliwości inwestycyjne Gminy.
 6. stan na kwiecień:
  - zadanie połączone z zadaniem nr 2.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5:
(Budowa chodnika wzdłuż ul. Cylkowskiego - na odcinku od. ul. Powst. Wielkopolskiego do ul. Kopernika).

 1. 13 maja 2013 r. - podjęcie Uchwały Nr XXVII/30/2013 Rady Dzielnicy Redłowo w sprawie wskazania zadań inwestycyjno - remontowych na lata 2012 - 2014.
 2. 4 czerwca 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 10962/13/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Redłowo przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 5 czerwca 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na lipiec/październik 2013 r.:
  - 28 czerwca br. podpisano umowę z Wykonawcą - Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane "EDBUD" z siedzibą w Gdyni przy ul. Wierzbowej 25, na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
  - termin realizacji w/w umowy: 29 listopada 2013 r.
  - dokumentacja w trakcie uzgodnień branżowych.
 5. stan na styczeń 2014 r.:
  - uzyskano komplet dokumentacji projektowo - kosztorysowej, trwa weryfikacja dokumentacji,
  - w grudniu 2013 r. złożono wniosek o zamiarze wykonania robót budowlanych, 
  - inwestycja realizowana będzie łącznie z budową ulicy Heweliusza,
  - planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych - I kwartał 2014 r.
 6. stan na kwiecień:
  - trwa przygotowanie procedury przetargowej.
 7. stan na lipiec:
  -
  wybrano wykonawcę,
  - rozpoczęto realizację inwestycji.
 8. stan na październik:
  - inwestycja w trakcie realizacji,
 9. stan na styczeń 2015:
  - roboty budowlane wykonane w 99%.
 10. stan na kwiecień 2015 r.:
  - zadanie zrealizowano.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 6:
(Remont schodów przy ul. Stoczniowców 21 A).

 1. 7 października 2013 r. - podjęcie Uchwały Nr XXXII/37/2013 Rady Dzielnicy Redłowo w sprawie wskazania zadań inwestycyjno - remontowych na lata 2012 - 2014.
 2. 22 października 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 12432/13/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Redłowo przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 24 października 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na październik 2013 r. -  realizacja zadania w 2014 r.
 5. stan na styczeń 2014 r. - planowane przeprowadzenie remontu w bieżącym roku.
 6. stan na kwiecień/ lipiec:
  - zadanie zostało zlecone.
 7. stan na październik:
  - zadanie w trakcie realizacji.
 8. stan na styczeń 2015:
  - zadanie zrealizowano za kwotę 24.584 zł.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 15.03.2013
Data udostępnienia informacji: 15.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.07.2016 13:46 Dodanie informacji Ewa Mącik
29.01.2015 11:12 Korekta Ewa Mącik
29.01.2015 11:10 Dodanie informacji Ewa Mącik
04.11.2014 13:25 Dodanie informacji Ewa Mącik
03.09.2014 13:57 Aktualizacja treści Ewa Mącik
13.02.2014 12:28 Dodanie informacji Ewa Mącik
24.01.2014 14:35 Dodanie informacji Ewa Mącik
24.01.2014 14:09 Dodanie informacji Ewa Mącik
06.11.2013 11:16 Korekta Ewa Mącik
05.11.2013 14:07 Korekta Ewa Mącik
05.11.2013 14:05 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.11.2013 13:57 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.10.2013 11:25 Aktualizacja treści Ewa Mącik
25.09.2013 12:07 Aktualizacja treści Ewa Mącik
28.08.2013 12:54 Korekta Ewa Mącik
28.08.2013 12:23 Korekta Ewa Mącik
28.08.2013 12:05 Dodanie informacji Ewa Mącik
20.08.2013 12:00 Aktualizacja treści Ewa Mącik
20.08.2013 11:46 Aktualizacja treści Ewa Mącik
03.07.2013 12:36 Korekta Ewa Mącik
08.05.2013 14:38 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.04.2013 11:58 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.04.2013 11:52 Korekta Ewa Mącik
15.03.2013 11:01 Korekta Ewa Mącik
15.03.2013 10:54 Korekta Ewa Mącik
15.03.2013 10:51 Korekta Ewa Mącik
15.03.2013 10:42 Dodanie informacji Ewa Mącik