Zadania inwestycyjno – remontowe rady dzielnicy Mały Kack


Rada dzielnicy Mały Kack zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjno - remontowych:
 
1. Budowa części ulic Olgierda i Żniwnej.
 
2. Budowa ulicy Olgierda.
 
3. Budowa ulic: Przemyskiej, Sanockiej, Krośnieńskiej, Skolskiej i Tunguskiej.
 
4. Budowa ulicy Grażyny.
 
5. Budowa ulicy Lidzkiej.
 
6. Budowa ulicy Racławickiej od ulicy Olgierda wzdłuż Potoku Przemysłowego.
 
 
 
Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwałę wskazującą zadanie pn. „Budowa części ulic Olgierda i Żniwnej - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wykup gruntów (bez budowy nawierzchni drogi)", jako wybrane do realizacji.
 
           
Sprawozdanie z realizacji zadania:
 1. 20 luty 2012 r. - podjęcie Uchwały nr VII/12/2012 Rady Dzielnicy Mały Kack w sprawie uruchomienia środków finansowych na zadanie inwestycyjne,
 2. 11 kwietnia 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 6018/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Mały Kack przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 16 kwietnia 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na styczeń/kwiecień 2013 r.:
  -
  uzyskano warunki techniczne,
  - przygotowano materiały oraz wszczęto postępowanie w sprawie zamówienia publicznego do 14.000 euro,
  - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem realizacji do dnia 10 września 2013 r.
  - Wykonawca: Rafał Kazimierczak, właściciel biura NORD PROJEKT CONSULTING z siedzibą w Rumi przy ul. Wrocławskiej.
 5. stan na lipiec/październik 2013 r.:
  - uzyskano warunki techniczne od Przedsiębiorstwa PEWIK,
  - w trakcie prowadzonych prac projektowych nastąpiła konieczność rozszerzenia zakresu inwestycji o budowę wodociągu, o który zawnioskowało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni; ponadto Rada Dzielnicy wniosła o rozsze-rzenie zakresu inwestycji o budowę oświetlenia,
  - skierowano zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do 3 biur projektowych; po zapoznaniu się z przedstawionymi propozycjami wybrano ofertę z najniższą ceną,
  - w trakcie postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego jedna ze stron wniosła odwołanie od decyzji.
  - inwestycja wstrzymana do czasu wydania orzeczenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku,
  - przewidywany termin rozstrzygnięcia odwołania- koniec 2013 r. 
 6. stan na styczeń 2014 r.:
  - w sierpniu 2013 r. wystąpiono z nowym wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego w nowych granicach inwestycji, 
  - w dniu 11.12 2013 r. odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Markiem Stępą, na którym stwierdzono konieczność:
  a) wycofania złożonego w sierpniu 2013 r. wniosku o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego w nowych granicach inwestycji,
  b) podziału inwestycji na 2 etapy realizacji.
  c) realizację I etapu, tj. budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną części ulicy Olgierda w trybie specustawy drogowej,
  d) realizację II etapu, polegającego na budowie sieci uzbrojenia technicznego drogi, na podstawie nowej decyzji lokalizacyjnej z wydzieleniem pasa drogowego szer. min 8 m i docelowym rozmieszczeniem projektowanych i przebudowywanych sieci w granicach istniejącego pasa drogowego.
 7. stan na kwiecień:
  - inwestycję podzielono na 2 etapy realizacji,
  - I etap - tj. budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną części ul. Olgierda - realizowany w trybie specustawy drogowej,
  - II etap - tj. budowa sieci uzbrojenia technicznego drogi - na podstawie nowej decyzji lokalizacyjnej,
  - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 8. stan na lipiec:
  - termin wykonania dokumentacji projektowej: 15 lipca br.,
  - z uwagi na konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów prawa budowlanego, proponuje się przedłużenie terminu wykonania dokumentacji.
 9. stan na październik:
  - przedłużono termin wykonania dokumentacji projektowej do dnia 24 października 2014 r.
 10. stan na styczeń 2015:
  - uzyskano część dokumentacji,
  - trwa weryfikacja projektów.
 11. stan na styczeń/kwiecień 2016 r.:
  - uzyskano komplet dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
  - uzyskano decyzję ZRID dla I etapu inwestycji,
  - realizacja II etapu inwestycji wymaga prowadzenia części robót budowlanych na działkach prywatnych,
  - nie uzyskano zgody osób prywatnych na dysponowanie gruntem na cele budowy, w związku z czym trwały prace związane ze zmianą dokumentacji projektowej dla II etapu inwestycji.
  - decyzja oczekuje na uprawomocnienie.
 12. stan na lipiec 2016 r.:
  - trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 12.03.2013
Data udostępnienia informacji: 12.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.07.2016 13:07 Dodanie informacji Ewa Mącik
26.01.2015 11:54 Dodanie informacji Ewa Mącik
31.10.2014 13:43 Aktualizacja treści Ewa Mącik
01.09.2014 15:22 Dodanie informacji Ewa Mącik
24.01.2014 12:35 Dodanie informacji Ewa Mącik
05.11.2013 11:21 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.11.2013 11:20 Aktualizacja treści Ewa Mącik
20.08.2013 11:09 Aktualizacja treści Ewa Mącik
20.08.2013 11:05 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.05.2013 11:46 Aktualizacja treści Ewa Mącik
12.03.2013 12:14 Korekta Ewa Mącik
12.03.2013 12:03 Korekta Ewa Mącik
12.03.2013 12:00 Dodanie informacji Ewa Mącik