Zadania inwestycyjno – remontowe rady dzielnicy Działki Leśne


Rada dzielnicy Działki Leśne
zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjno - remontowych:
 
1. Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Tatrzańskiej, pomiędzy ul. Olsztyńską i ul. Kwidzyńską.
 
2. Likwidacja wypływów z lasów w rejonie ul. Tatrzańskiej (jeden z dwóch etapów).

3. Utwardzenie nawierzchni ul. Tatrzańskiej (pomiędzy ul. Olsztyńską, a Kwidzyńską) płytami typu Meba.
 
4. Przebudowa skrzyżowania ulic: Warszawskiej i Witomińskiej.

5. Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Słupeckiej (na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Pomorskiej).
 
6. Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Karpacka i ul. Urszulanek.
 
7. Remont chodnika przy ul. Śląskiej - odcinek od ul. Witomińskiej do ul. Nowogrodzkiej.
 
8. Remont chodnika przy ul. Pomorskiej - odcinek od ul. Nowogrodzkiej do ul. Zakopiańskiej.
 
9. Budowa ulicy Bydgoskiej
 
10. Remont zaniżeń na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Nowogrodzkiej i ul. Pomorskiej. 
 
11.  Remont zaniżeń na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Słupeckiej i ul. Pomorskiej.
 
12. Regulacja powierzchniowych spływów w rejonie ul. Kwidzyńskiej.

13. Remont chodnika wzdłuż ul. Słupeckiej. 

14. Wykonanie koncepcji projektowej - Analiza ruchu drogowego na podstawowym układzie ulic w dzielnicy Działki Leśne.
 
15. Remont chodnika przy ul. Warszawskiej od ul. Wolności do Ośrodka Zdrowia.

16. Remont chodnika przy ul. Pomorskiej od ul. Nowogrodzkiej do Ośrodka Zdrowia.

17. Remont chodnika przy ul. Wolności od ul. Podlaskiej do II LO.

18. Remoint chodnika przy ul. Nowogrodzkiej po stronie numerów parzystych.

19. Remont chodnika przy ul. Śląskiej od ul. Nowogrodzkiej do ul. Witomińskiej.

20. Budowa zatoki autobusowej. Przystanek Warszawska 20.

 

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwałę wskazującą do realizacji następujące zadania:
 
1. Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Tatrzańskiej, pomiędzy ul. Olsztyńską i ul. Kwidzyńską.
 
2. Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Słupeckiej (na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Pomorskiej).
 
3. Remont zaniżeń na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Nowogrodzkiej i ul. Pomorskiej. 
 
4.  Remont zaniżeń na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Słupeckiej i ul. Pomorskiej.
 
5. Regulacja spływów powierzchniowych w rejonie ul. Tatrzańskiej w Gdyni.
 
6. Remont chodnika przy ul. Nowogrodzkiej po stronie numerów parzystych.

7. Wykonanie koncepcji projektowej - Analiza ruchu drogowego na podstawowym układzie ulic.

8. Wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy zatoki autobusowej - Przystanek "Warszawska 20".           


 

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1
(Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Tatrzańskiej, pomiędzy ul. Olsztyńską i ul. Kwidzyńską):
 1. 30 maja 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XIII/17/2012 Rady Dzielnicy Działki Leśne w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 18 grudnia 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 9062/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Działki Leśne przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 20 grudnia 2012 r.- przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
 4. stan na styczeń/kwiecień/lipiec 2013 r. - planowana realizacja zadania: 2013 r.
 5. stan na październik 2013 r. - zadanie w trakcie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego.
 6. stan na styczeń 2014 r. - zadanie zrealizowano za kwotę 37.599,56 zł.


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2

(Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Słupeckiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Pomorskiej):
 1. 30 maja r. - podjęcie Uchwały nr XIII/17/2012 Rady Dzielnicy Działki Leśne w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 3 lipca 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 7132/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Działki Leśne przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 6 lipca 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na styczeń 2013 r.: 
  - w trakcie trwania prac projektowych wyniknęła konieczność przeprowadzenia analizy ruchu dla znacznego obszaru dzielnicy Działki Leśne, przedmiot umowy nie obejmował swoim zakresem tego opracowania,
  - Rada Dzielnicy Działki Leśne wniosła o ograniczenie zakresu inwestycji do remontu chodnika w ciągu ulicy Słupeckiej, co zmieniło przedmiot opracowania zleconej przez Wydział Inwestycji dokumentacji,
  - umowa z biurem projektowym została rozwiązana porozumieniem z dnia 20.12.2012 r. oraz rozliczona na podstawie protokołu zaawansowania prac projektowych.
 5. stan na kwiecień 2013 r.:
  -
   wystąpiono do Biura Ogrodnika Miasta o wydanie opinii w sprawie likwidacji klombów dla poszerzenia chodnika ul. Słupeckiej.        
  - wystąpiono do ZDiZ o wydanie warunków technicznych na opracowanie koncepcji reorganizacji ruchu Działki Leśne i na  stworzenie zatok postojowych w ciągu ul. Słupeckiej kosztem istniejącej zieleni.
  - uzyskano negatywną opinię z BOM w sprawie likwidacji istniejącej zieleni.
  - w dniu  06.03.2013 r. wystąpiono z wnioskiem do Rady Dzielnicy w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej wyboru nowego zadania do realizacji.
 6. stan na lipiec 2013 r.: 
  -
  w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2013 r. wpłynęły dwie oferty z biur projektowych na opracowanie koncepcji reorganizacji ruchu drogowego w Dzielnicy Działki Leśne, (I oferta - "BPBK" Gdańsk - z ceną brutto 58 191,30 zł,  II  oferta - "ARDUKT" Gdańsk - z ceną brutto 29151,00 zł),
  - podjęcie uchwały Rady Dzielnicy w dniu 17 lipca br. o wycofaniu zadania z realizacji.
 7. 1 października 2013 r. - wykreślenie zadania z listy przedsięwzięć do realizacji. 
            

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3
(Remont zaniżeń na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Nowogrodzkiej i ul. Pomorskiej):
 1. 30 maja 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XIII/17/2012 Rady Dzielnicy Działki Leśne w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 3 lipca 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 7132/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Działki Leśne przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 6 lipca 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
 4. stan na styczeń 2013 r. - zadanie zostało wykonane w 2012 r.
 

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 4
(Remont zaniżeń na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Słupeckiej i ul. Pomorskiej):
 1. 30 maja 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XIII/17/2012 Rady Dzielnicy Działki Leśne w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 3 lipca 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 7132/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Działki Leśne przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 6 lipca 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
 4. stan na styczeń 2013 r. - zadanie zostało wykonane w 2012 r.
 

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5
(Regulacja spływów powierzchniowych w rejonie ul. Tatrzańskiej w Gdyni):
 1. 30 maja 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XIII/17/2012 Rady Dzielnicy Działki Leśne w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 3 lipca 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 7132/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Działki Leśne przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 6 lipca 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na październik 2013 r.:
  -
  poszerzenie zakresu zadania,
  - trwają prace związane z aktualizacją kosztorysów inwestorskich.
 5. stan na styczeń 2014 r.:
  - zadanie realizowane jest na podstawie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wykonanej w latach 2009-2012,
  - w dniu 15.11.2013 r. przekazano komplet dokumentacji do realizacji.
 6. stan na kwiecień:
  - 31 marca br. wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych,
  - trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia gotowości do odbioru.
 7. stan na lipiec:
  - inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania w dniu 27 czerwca 2014 r.


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 6
(Remont chodnika przy ul. Nowogrodzkiej po stronie numerów parzystych)
 1. 15 stycznia 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXIX/29/2014 Rady Dzielnicy Działki Leśne w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 25 marca 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 14241/14/VI/R zmieniającego zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Działki Leśne przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 26 marca 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni
 4. stan na lipiec:
  - prace zostaną zakończone do końca lipca br.
 5. stan na październik:
  - prace zostały zakończone.


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 7
(Wykonanie koncepcji projektowej - Analiza ruchu drogowego na podstawowym układzie ulic) 

 1. 15 stycznia 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXIX/29/2014 Rady Dzielnicy Działki Leśne w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 25 marca 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 14241/14/VI/R zmieniającego zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Działki Leśne przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 26 marca 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na kwiecień:
  - trwają prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej.
 5. stan na lipiec:
  - w marcu przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, wpłynęła 1 oferta, znacznie przekraczająca kwotę, którą dysponował zamawiający - przetarg unieważniono,
  - ponownie przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy w trybie zamówienia puiblicznego do 30.000 Euro, wybrano wykonawcę,
  - trwają prace związane ze sporządzeniem umowy.
 6. stan na październik:
  - wybrano wykonawcę i podpisano umowę,
  - trwają prace projektowe.
 7. stan na styczeń 2015:
  - uzyskano komplet dokumentacji,
  - trwa jej weryfikacja.
 8. stan na styczeń 2016 r.:
  - komplet dokumentacji przekazano do ZDiZ,
  - zadanie zakończone.


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 8
(Wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy zatoki autobusowej - Przystanek "Warszawska 20")

 1. 15 stycznia 2014 r. - podjęcie Uchwały nr XXIX/29/2014 Rady Dzielnicy Działki Leśne w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
 2. 25 marca 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 14241/14/VI/R zmieniającego zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Działki Leśne przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
 3. 26 marca 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 4. stan na kwiecień:
  - trwają prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej.
 5. stan na lipiec:
  - wyznaczono termin przetargu na dzień 4 lipca br.
 6. stan na październik 2014/styczeń 2015:
  - trwają prace projektowe,
  - termin zakończenia prac: 14 marca 2015 r.
 7. stan na kwiecień 2015 r.:
  - zadanie zrealizowano.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 08.03.2013
Data udostępnienia informacji: 08.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.07.2016 12:46 Aktualizacja treści Ewa Mącik
18.07.2016 12:32 Dodanie informacji Ewa Mącik
26.01.2015 11:36 Dodanie informacji Ewa Mącik
31.10.2014 13:22 Dodanie informacji Ewa Mącik
02.09.2014 13:43 Aktualizacja treści Ewa Mącik
02.09.2014 13:23 Dodanie informacji Ewa Mącik
02.09.2014 13:10 Dodanie informacji Ewa Mącik
14.02.2014 15:32 Aktualizacja treści Ewa Mącik
24.01.2014 12:13 Dodanie informacji Ewa Mącik
22.11.2013 09:45 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.11.2013 11:05 Aktualizacja treści Ewa Mącik
24.09.2013 10:16 Aktualizacja treści Ewa Mącik
24.09.2013 10:12 Aktualizacja treści Ewa Mącik
02.08.2013 12:07 Aktualizacja treści Ewa Mącik
30.07.2013 11:25 Korekta Ewa Mącik
08.05.2013 11:24 Korekta Ewa Mącik
08.05.2013 11:22 Aktualizacja treści Ewa Mącik
19.04.2013 09:51 Korekta Ewa Mącik
08.03.2013 11:17 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.03.2013 11:13 Korekta Ewa Mącik
08.03.2013 11:11 Korekta Ewa Mącik
08.03.2013 11:04 Korekta Ewa Mącik
08.03.2013 11:02 Korekta Ewa Mącik
08.03.2013 11:01 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.03.2013 10:55 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.03.2013 10:48 Dodanie informacji Ewa Mącik