Zadania inwestycyjno – remontowe rady dzielnicy Chylonia


Rada dzielnicy Chylonia
zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjno - remontowych:
  
1. Budowa ulicy Młyńskiej 17.

2. Budowa ulicy Pustki.

3. Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Hutniczej nr 30.

4. Budowa ulicy Krzywej na odcinku wzdłuż posesji nr 8 - 32 oraz do wylotu w ul. Kartuskiej.

5. Budowa ulicy Krzywej.

6. Budowa ulicy Świeckiej.

7. Budowa ulicy Żukowskiej.

8. Rozbudowa pętli autobusowej przy ulicy Krzywoustego.

9. Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia pomiędzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa w Gdyni - I.

10. Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia pomiędzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa w Gdyni - II.
 
11. Budowa schodów terenowych łączących Park Kiloński z ul. Morską.
 
12. Remont ulicy Świeckiej polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt yomb.
 
13. Remont ulicy Pustki polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt yomb.
 
14. Budowa oświetlenia ulicy Świeckiej.

15. Budowa oświetlenia ulicy Krzywej.

16. Remont ulicy Krzywej polegający na utwardzeniu nawierzchni gruntowej w technologii płyt yomb.

17. Budowa oświetlenia przejścia pod torami przy ul. Św. Mikołaja.

18. Park Kiloński - remont sceny.

19. Park Kiloński - budowa nowej sceny.

20. Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Swarzewskiej 37 - 41.

21. Budowa oświetlenia terenów rekreacyjnych przy ul. Chylońskiej nr 95 - 109.

22. Budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Chylońską nr 111 u il. Wejherowską nr 59.

23. Budowa oświetlenia przy ul. Gniewskiej nr 24 A - 26.

24. Remont ul. Św. Mikołaja na odcinku od ul. Hutniczej do torów kolejowych.

25. Remont chodnika przy ul. Morskiej 192 wzdłuż budynku SP Nr 10.

26. Remont ul. Palmowej na odcinku od ul. Brzoskwiniowej do ul. Śliwkowej.

27. Remont chodnika przy ul. Św. Mikołaja (przy Kościele).

28. Remont chodnika przy ul. Świeckiej z połączeniem z ul. Krzywą.

29. Remont nawierzchni ul. Młyńskiej 17 polegający na utwardzeniu drogi płytami yomb.

30. Remont chodnika w ciągu ul. Gniewskiej od ul. Kartuskiej w kierunku ul. Starogardzkiej (lewa strona).

31. Remont chodnika pomiędzy ul. Chylońską 111, a ul. Wejherowską.

32. Remont nawierzchni jezdni na ul. Chełmińskiej od nr 19 do budynku Kartuska 46A.

33. Remont nawierzchni chodników i drogi przy SP Nr 10 przy ul. Morskiej 192.
Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwałę wskazującą do realizacji następujące zadania:
 
1. Budowa ulicy Krzywej na odcinku wzdłuż posesji nr 8 - 32 oraz do wylotu w ul. Kartuskiej.
 
2. Budowa schodów terenowych łączących Park Kiloński z ul. Morską.
 
3. Remont ulicy Świeckiej polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt yomb.
 
4. Remont ulicy Pustki polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt yomb.
 
5. Budowa oświetlenia ulicy Świeckiej.

6. Budowa oświetlenia ulicy Krzywej.

7. Remont ulicy Krzywej polegający na utwardzeniu nawierzchni gruntowej z płyt yomb.

8. Budowa oświetlenia przejścia pod torami przy ul. Św. Mikołaja.

9. Poprawa estetyki dzielnicy (zakup i montaż 45 szt. ławek parkowych, 32 szt. stojaków rowerowych oraz 31 szt. koszy betonowych).

10. Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości połozonych przy ul. Swarzewskiej 37-41.

11. Wymiana starej nawierzchni z płyt chodnikowych na nawierzchnię z kostki brukowej na chodniku wzdłuż budynku głównego SP Nr 10 przy ul. Morskiej 192.

12. Budowa oświetlenia terenów rekreacyjnych przy ul. Chylońskiej nr 95-109.

13. Budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Chylońską nr 111 i ul. Wejherowską nr 59.

14. Budowa oświetlenia przy ul. Gniewskiej nr 24 A - 26.

15. Remont chodnika przy ul. Świeckiej z połączeniem z ul. Krzywą.

16. Remont chodnika przy ul. Św. Mikołaja (przy Kościele).

17. Zakup wyposażenia placu zabaw przy ul. Chylońskiej nr 74.

18. Zakup dwóch bramek do piłki nożnej na boisko przy SP Nr 40.

19. Remont chodnika w ciągu ul. Gniewskiej od ul. Kartuskiej w kierunku ul. Starogardzkiej (lewa strona).

20. Remont nawierzchni ul. Młyńskiej 17 polegający na utwardzeniu drogi płytami yomb.

21. Remont nawierzchni chodników i drogi przy SP Nr 10 przy ul. Morskiej 192.

22. Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 15.

23. Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 26.

24. Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 27.

25. Zagospodarowanie placu zabaw p[rzy Przedszkolu nr 31.
Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1

(Budowa ulicy Krzywej na odcinku wzdłuż posesji nr 8 - 32 oraz do wylotu w ul. Kartuskiej)


1. 23 stycznia 2013 r. - podjęcie Uchwały nr XVIII/19/2013 Rady Dzielnicy Chylonia w  sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
2. 5 luty 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 9609/13/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
3. 8 luty 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
4. stan na kwiecień 2013 r.:

- wystąpiono z wnioskiem do Zarządu Dróg i Zieleni o wydanie warunków technicznych dla realizacji inwestycji.
- uzyskano odpowiedź, w której ZDiZ wnioskuje o zwiększenie zakresu robót dla budowy odwodnienia w ulicy z uwzględnieniem budowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do potoku Demptowskiego, zgodnie z opracowaną koncepcją regulującą system odwodnienia w rejonie ulic: Chylońska, Kartuska, Morska i Gospodarska,
- z uwagi na zlokalizowany w drodze ciepłociąg wystąpiono do Przedsiębiorstwa OPEC o wydanie warunków technicznych budowy drogi,
- trwa ustalanie szczegółowego zakresu prac.
5. stan na lipiec 2013 r.:
- w dniu 19.06.2013 r. w ZDiZ odbyło się spotkanie przy udziale RD Chylonia. Na spotkaniu ustalono, iż z uwagi na kolizję planowanej budowy ul. Krzywej z istniejącym ciepłociągiem oraz konieczność rozszerzenia zakresu budowy kanalizacji deszczowej, RD skieruje pismo do ZDiZ o sporządzenie metryki z uwzględnieniem wykonania utwardzenia nawierzchni w ul. Krzywej w technologii płyt YOMB (pismo nr BRD3.152.14.2013 r., wpłynęło do ZDiZ 24.06.2013 r.),
- w związku z planowanym utwardzeniem nawierzchni w ul. Krzywej Wydział Inwestycji wystąpił do Wydziału Polityki i Nieruchomości  o uregulowanie stanu prawnego i nabycie 3 działek drogowych na rzecz Gminy,
- na wniosek RD wystąpiono o wydanie warunków technicznych oświetlenia ul. Krzywej i ul. Świeckiej.
6. stan na październik 2013 r.: - Rada Dzielnicy zrezygnowała z realizacji zadania (Uchwała Nr XXVI/25/2013 Rady Dzielnicy Chylonia z dnia 24 października 2013 r.)Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2

(Budowa schodów terenowych łączących Park Kiloński z ul. Morską)


1. 23 stycznia 2013 r. - podjęcie Uchwały nr XVIII/19/2013 Rady Dzielnicy Chylonia w  sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
2. 5 luty 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 9609/13/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
3. 8 luty 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
4. stan na kwiecień 2013 r.: - dnia 8 marca wystąpiono z wnioskiem do Zarządu Dróg i Zieleni o wydanie warunków technicznych dla realizacji inwestycji.
5. stan na lipiec 2013 r.:
- uzyskano warunki techniczne od Zarządu Dróg i Zieleni pismo nr UD.7011.13.2013.RL.2427 z dnia 11.04.2013 r.
- rozstrzygnięto postępowanie przetargowe przedsięwzięcia pn.: „Budowa schodów terenowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni"- w następującym zakresie:
a) Budowa schodów terenowych łączących Park Kiloński z ulicą Morską (zadanie Rady Dzielnicy Chylonia),
b) Budowa schodów przy ulicy Cechowej (zadanie Rady Dzielnicy Obłuże).
- w trakcie podpisywania umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z Wykonawcą - "EUROPROJEKT" Gdańsk S.A., ul. Nadwiślańska 55,
- termin realizacji - 6 m-cy od daty podpisania umowy.
6. stan na październik 2013 r.: - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
7. stan na styczeń2014 r.: - inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
8. stan na kwiecień:
- dokumentacja projektowo - kosztorysowa w trakcie weryfikacji,
- dnia 8 kwietnia złożono wniosek o wyrażenie zgody na zajęcie i trwałe zainwestowanie na gruncie Skarbu Państwa (pasa drogowego ul. Morskiej).
9. stan na lipiec:
- trwa postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
10. stan na październik:
- wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową,
- uzyskano pozwolenie na budowę oraz zgodę na wycinkę krzewów,
- trwają prace związane z przygotowaniem przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych.
11. stan na styczeń 2015:
- inwestycja w trakcie realizacji z terminem zakończenia robót: 1 maja 2015 r.
12. stan na październik 2015 r.:
- zadanie zrealizowano za kwotę 143.633 zł.

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3
(Remont ulicy Świeckiej polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt yomb)

1. 23 stycznia 2013 r. - podjęcie Uchwały nr XVIII/19/2013 Rady Dzielnicy Chylonia w  sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
2. 5 luty 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 9609/13/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
3. 8 luty 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
4. stan na kwiecień 2013 r. - realizacja zadania w 2014 roku.
5. stan na lipiec 2013 r.: - zadanie na etapie przygotowywania przetargu.
6. stan na październik 2013 r.: - podpisano umowę na realizację zadania.
7. stan na styczeń 2014 r. - zadanie zrealizowano za kwotę 152.191 zł.
Sprawozdanie z realizacji zadania nr 4

(Remont ulicy Pustki polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt yomb)

1. 23 stycznia 2013 r. - podjęcie Uchwały nr XVIII/19/2013 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
2. 5 luty 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 9609/13/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
3. 8 luty 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
4. stan na kwiecień 2013 r. - realizacja zadania w 2014 roku.
5. stan na lipiec 2013 r.: - zadanie na etapie przygotowywania przetargu.
6. stan na październik 2013 r.: - podpisano umowę na realizację zadania.
7. stan na styczeń 2014 r. - zadanie zrealizowano za kwotę 89.960 zł.
Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5 i nr 6
(Budowa oświetlenia ulicy Krzywej wzdłuż posesji nr 8 - 32 wraz z budową oświetlenia ulicy Świeckiej)

1. 24 października 2013 r. - podjęcie Uchwały Nr XXVI/26/2013 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie wskazania zadań remontowo  -inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
2. 26 listopada 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 12841/13/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
3. 27 listopada 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
4. stan na styczeń 2014 r.:
- uzyskano warunki techniczne od ZDiZ dla budowy oświetlenia ul. Krzywej i ul. Świeckiej,
- wykonano analizę techniczną tych zadań,
- wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo- kosztorysowej planowane jest w ramach wspólnego postępowania przetargowego, tj. wraz  z budową oświetlenia chodników w rejonie ulic Widnej, Pogodnej (zadanie Rady Dzielnicy Witomino- Radiostacja), ul. Kardynała Wyszyńskiego i ul. Bpa Pelczara (zadanie gminne),
- trwają prace związane z przygotowaniem postępowania.
5. stan na kwiecień/lipiec/październik:
- inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
- Wykonawca: EL-PROF, S. Melzacki z Gdyni,
- termin realizacji: 09 luty 2015 r.
6. stan na styczeń 2015:
- wykonano dokumentację projektową oświetlenia ul. Krzywej, uzyskano zgłoszenie robót,
- trwa weryfikacja dokumentacji projektowej ul. Świeckiej.
7. stan na październik 2015 r.:
- zadanie zrealizowano za kwotę 88.936 zł.

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 7
(Remont ul. Krzywej polegający na utwardzeniu nawierzchni gruntowej w technologii płyt yomb)

1. 24 października 2013 r. - podjęcie Uchwały Nr XXVI/26/2013 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie wskazania zadań remontowo  -inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
2. 26 listopada 2013 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 12841/13/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.
3. 27 listopada 2013 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
4. stan na styczeń 2014 r. - przewidziana realizacja zadania w roku bieżącym.
5. stan na październik:
- w trakcie podpisywania umowy na realizację zadania.
6. stan na styczeń 2015:
- zadanie zrealizowano za kwotę 88.564 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 8
(Budowa oświetlenia przejścia pod torami przy ul. Św. Mikołaja)

1. 12 lutego 2014 r. - podjęcie Uchwały Nr XXIX/28/2014 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie wskazania zadań remontowo  -inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
2. 11 marca 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 14087/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014.
3. 12 marca 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
4. stan na październik 2015 r.: - wyłonienie w drodze przetargu wykonawcy robót budowlanych: Firma Usługowa PROTEL Sp. z o.o. z terminem realizacji do 30.03 2016 r.
5. stan na styczeń 2016 r.:
- roboty budowlane wykonane w 30%.
6. stan na kwiecień 2016 r.:
- inwestycja zakończona, przed odbiorem końcowym robót od wykonawcy.
7. stan na lipiec 2016 r.:
- inwestycja zakończona, po odbiorze końcowym.

 

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 9
(Poprawa estetyki dzielnicy (zakup i montaż 45 szt. ławek parkowych, 32 szt. stojaków rowerowych oraz 31 szt. koszy betonowych)

1. 12 lutego 2014 r. - podjęcie Uchwały Nr 712014 Zarządu Dzielnicy Chylonia w sprawie uruchomienia środków finansowych na realizację zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2011 - 2014.
2. 11 marca 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 14087/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014.
3. 12 marca 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
4. stan na październik 2015 r.:
- zadanie zrealizowano za kwotę 48.300 zł.

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 10
(Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Swarzewskiej 37-41)

1. 25 czerwca 2014 r. - podjęcie Uchwały Nr XXXII/32/2014 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie wskazania zadań remontowo  -inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
2. 8 lipca 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 15457/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięcia inwestycyjnego na rok 2014.
3. 9 lipca 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
4. stan na październik:
- trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
- wystąpiono z wnioskiem do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych.
5. stan na styczeń 2015:
- przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej, jednak w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta,
- kolejny termin przetargu planowany na styczeń br.
6. stan na październik 2015 r.:
- w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej: HVAC z Gdańska, z terminem realizacji: 02.12.2015 r.
7. stan na styczeń 2016 r.:
- wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, trwała weryfikacja projektu.
8. stan na kwiecień/lipiec 2016 r.:
- dokumentacja została przekazana do PEWiK w celu dalszej realizacji.

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 11
(Wymiana starej nawierzchni z płyt chodnikowych na nawierzchnię z kostki brukowej na chodniku wzdłuż budynku głównego SP Nr 10 przy ul. Morskiej 192)

1. 25 czerwca 2014 r. - podjęcie Uchwały Nr XXXII/33/2014 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie wskazania zadań remontowo  -inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
2. 5 sierpnia 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 15747/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięcia inwestycyjnego na rok 2014.
3. 18 sierpnia 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
4. stan na październik:
- w trakcie procedury przetargowej.
5. stan na styczeń 2015:
- zadanie zrealizowano za kwotę 30.661 zł.
Sprawozdanie z realizacji zadania nr 12
(Budowa oświetlenia terenów rekreacyjnych przy ul. Chylońskiej nr 95-109)

1. 1 października 2014 r. - podjęcie Uchwały Nr XXXIV/37/2014 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie uruchomienia środków finansowych na realizację gminnych zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2011-2014.
2. 14 października 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 16446/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014.
3. 17 października 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
Sprawozdanie z realizacji zadania nr 13
(Budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Chylońską nr 111 i ul. Wejherowską nr 59)

1. 1 października 2014 r. - podjęcie Uchwały Nr XXXIV/37/2014 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie uruchomienia środków finansowych na realizację gminnych zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2011-2014.
2. 14 października 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 16446/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014.
3. 17 października 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 14
(Budowa oświetlenia przy ul. Gniewskiej nr 24 A - 26)

1. 1 października 2014 r. - podjęcie Uchwały Nr XXXIV/37/2014 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie uruchomienia środków finansowych na realizację gminnych zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2011-2014.
2. 14 października 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 16446/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014.
3. 17 października 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
4. stan na kwiecień 2016 r.:
- trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.
5. stan na lipiec 2016 r.:
- roboty budowlane wykonane w 10%.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 15
(Remont chodnika przy ul. Świeckiej z połączeniem z ul. Krzywą)

1. 1 października 2014 r. - podjęcie Uchwały Nr XXXIV/37/2014 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie uruchomienia środków finansowych na realizację gminnych zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2011-2014.
2. 14 października 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 16446/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014.
3. 17 października 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
4. stan na styczeń 2015:
- zadanie zrealizowano za kwotę 11.842 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 16
(Remont chodnika przy ul. Św. Mikołaja - przy Kościele)
1. 1 października 2014 r. - podjęcie Uchwały Nr XXXIV/37/2014 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie uruchomienia środków finansowych na realizację gminnych zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2011-2014.
2. 14 października 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 16446/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014.
3. 17 października 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
4. stan na styczeń 2015:
- zadanie zrealizowano za kwotę 51.521 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 17
(Zakup wyposażenia placu zabaw przy ul. Chylońskiej nr 74)

1. 1 października 2014 r. - podjęcie Uchwały Nr XXXIV/37/2014 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie uruchomienia środków finansowych na realizację gminnych zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2011-2014.
2. 14 października 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 16446/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014.
3. 17 października 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
4. stan na styczeń 2015:
- zadanie niemożliwe do realizacji z powodu braku porozumienia z Gdyńską Spółdzielnią Mieszkaniową, na terenie której znajduje się plac zabaw,
- w związku z powyższym rada dzielnicy Chylonia zrezygnowała z realizacji zadaniaSprawozdanie z realizacji zadania nr 18
(Zakup dwóch bramek do piłki nożnej na boisko przy SP Nr 40)

1. 1 października 2014 r. - podjęcie Uchwały Nr XXXIV/37/2014 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie uruchomienia środków finansowych na realizację gminnych zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2011-2014.
2. 14 października 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 16446/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014.
3. 17 października 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Sprawozdanie z realizacji zadania nr 19
(Remont chodnika w ciągu ul. Gniewskiej od ul. Kartuskiej w kierunku ul. Starogardzkiej - lewa strona)

1. 1 października 2014 r. - podjęcie Uchwały Nr XXXIV/39/2014 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie realizacji gminnych zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2011-2014.
2. 23 października 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 16500/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięcia remontowego na rok 2014.
3. 24 października 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
4. stan na styczeń 2015:
- zadanie zrealizowano za kwotę 60.000 zł.
Sprawozdanie z realizacji zadania nr 20
(Remont nawierzchni ul. Młyńskiej 17 polegający na utwardzeniu drogi płytami yomb)

1. 5 listopada 2014 r. - podjęcie Uchwały Nr XXXV/41/2014 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie realizacji gminnych zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2011-2014.
2. 2 grudnia 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 134/14/VII/R zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014.
3. 3 grudnia 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
stan na październik 2015 r:
- zadanie zrealizowano za kwotę 99.453 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 21
(Remont nawierzchni chodników i drogi przy SP Nr 10 )

1. 26 listopada 2014 r. - podjęcie Uchwały Nr XXXVI/42/2014 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie zmiany w uchwale nr XXXIV/37/2014 z dnia 1 października 2014 r.
2. 31 grudnia 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 549/14/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięcia remontowego na rok 2014.
3. 8 stycznia 2015 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
stan na grudzień 2015 r:
- zadanie zrealizowano za kwotę 138.821 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 22
(Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 15)

1. 19 grudnia 2014 r. - podjęcie Uchwały Nr XXXVII/43/2014 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie zmiany w uchwale nr XXXIV/36/2014 z dnia 1 października 2014 r.
2. 13 stycznia 2015 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 643/15/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych.
3. 16 stycznia 2015 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Edukacji.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 23
(Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 26)

1. 19 grudnia 2014 r. - podjęcie Uchwały Nr XXXVII/43/2014 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie zmiany w uchwale nr XXXIV/36/2014 z dnia 1 października 2014 r.
2. 13 stycznia 2015 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 643/15/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych.
3. 16 stycznia 2015 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Edukacji.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 24
(Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 27)

1. 19 grudnia 2014 r. - podjęcie Uchwały Nr XXXVII/43/2014 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie zmiany w uchwale nr XXXIV/36/2014 z dnia 1 października 2014 r.
2. 13 stycznia 2015 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 643/15/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych.
3. 16 stycznia 2015 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Edukacji.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 25
(Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 31)

1. 19 grudnia 2014 r. - podjęcie Uchwały Nr XXXVII/43/2014 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie zmiany w uchwale nr XXXIV/36/2014 z dnia 1 października 2014 r.
2. 13 stycznia 2015 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 643/15/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych.
3. 16 stycznia 2015 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Edukacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 04.02.2013
Data udostępnienia informacji: 04.02.2013
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.01.2018 10:40 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.01.2018 10:28 Aktualizacja treści Ewa Mącik
18.07.2016 11:47 Dodanie informacji Ewa Mącik
18.07.2016 11:39 Dodanie informacji Ewa Mącik
11.03.2016 13:11 Dodanie informacji Ewa Mącik
11.12.2015 09:31 Korekta Ewa Mącik
23.01.2015 12:11 Korekta Ewa Mącik
23.01.2015 12:07 Dodanie informacji Ewa Mącik
23.01.2015 11:42 Dodanie informacji Ewa Mącik
23.01.2015 11:33 Dodanie informacji Ewa Mącik
23.01.2015 11:18 Dodanie informacji Ewa Mącik
22.01.2015 14:11 Dodanie informacji Ewa Mącik
12.01.2015 10:20 Dodanie informacji Ewa Mącik
24.11.2014 12:48 Aktualizacja treści Ewa Mącik
31.10.2014 12:04 Aktualizacja treści Ewa Mącik
29.10.2014 14:18 Dodanie informacji Ewa Mącik
29.10.2014 14:00 Dodanie informacji Ewa Mącik
29.10.2014 13:53 Dodanie informacji Ewa Mącik
29.10.2014 13:36 Dodanie informacji Ewa Mącik
23.10.2014 14:53 Dodanie informacji Ewa Mącik
07.10.2014 09:57 Aktualizacja treści Ewa Mącik
29.08.2014 15:09 Korekta Ewa Mącik
29.08.2014 15:06 Korekta Ewa Mącik
29.08.2014 15:04 Dodanie informacji Ewa Mącik
29.08.2014 15:00 Aktualizacja treści Ewa Mącik
25.07.2014 11:57 Dodanie informacji Ewa Mącik
02.06.2014 14:07 Dodanie informacji Ewa Mącik
02.06.2014 13:20 Dodanie informacji Ewa Mącik
26.05.2014 12:43 Dodanie informacji Ewa Mącik
18.02.2014 09:39 Aktualizacja treści Ewa Mącik
12.02.2014 14:45 Dodanie informacji Ewa Mącik
29.01.2014 11:05 Aktualizacja treści Ewa Mącik
24.01.2014 11:15 Dodanie informacji Ewa Mącik
10.01.2014 09:29 Dodanie informacji Ewa Mącik
15.11.2013 12:48 Aktualizacja treści Ewa Mącik
15.11.2013 12:43 Aktualizacja treści Ewa Mącik
14.11.2013 15:24 Aktualizacja treści Ewa Mącik
14.11.2013 15:14 Aktualizacja treści Ewa Mącik
06.11.2013 11:11 Korekta Ewa Mącik
05.11.2013 10:22 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.11.2013 10:19 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.10.2013 11:46 Aktualizacja treści Ewa Mącik
27.09.2013 10:25 Aktualizacja treści Ewa Mącik
27.09.2013 10:23 Aktualizacja treści Ewa Mącik
25.09.2013 12:32 Aktualizacja treści Ewa Mącik
25.09.2013 12:30 Aktualizacja treści Ewa Mącik
02.08.2013 12:18 Aktualizacja treści Ewa Mącik
01.08.2013 15:23 Aktualizacja treści Ewa Mącik
07.05.2013 14:27 Aktualizacja treści Ewa Mącik
04.02.2013 14:48 Korekta Ewa Mącik
04.02.2013 14:46 Korekta Ewa Mącik
04.02.2013 14:34 Korekta Ewa Mącik
04.02.2013 10:05 Korekta Ewa Mącik
04.02.2013 09:42 Korekta Ewa Mącik
04.02.2013 09:39 Dodanie informacji Ewa Mącik