Statut Dzielnicy Chylonia

UCHWAŁA NR V/131/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Chylonia

Na podstawie art. 35 ust 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Dzielnicy Chylonia w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic, powołana uchwałą nr III/54/10 Rady
Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do
Rad Dzielnic1), staje się Miejską Komisją Wyborczą ds. Wyborów do Rad Dzielnic w rozumieniu niniejszej
uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXIII/511/04 Rady Miasta Gdyni z 22 września 2004 r. w sprawie Statutu
Dzielnicy Chylonia2).
§ 4. Przepis § 8 ust. 2 Statutu w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą stosuje się do kadencji rad
dzielnic następujących po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

Statut dzielnicy Chylonia - zobacz tekst.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Marek Grześ
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 03.10.2007
Data udostępnienia informacji: 03.10.2007
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.03.2019 10:49 Korekta Ewa Mącik
08.03.2019 10:48 Aktualizacja treści Ewa Mącik
02.05.2018 14:22 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
19.02.2015 09:59 Aktualizacja treści Inez Heine
19.02.2015 09:29 Zmiana załącznika Inez Heine
13.12.2013 12:33 Aktualizacja treści Inez Heine
09.02.2011 10:42 Zmiana załącznika Tomasz Kamiński
02.02.2011 13:14 Zmiana załącznika Tomasz Kamiński