Zadania inwestycyjno - remontowe rady dzielnicy Chwarzno - Wiczlino


Rada dzielnicy Chwarzno - Wiczlino zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjno - remontowych:
 
1. Zagospodarowanie parku w Chwarznie.
   
2. Budowa sieci sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ulicach: Śnieżna, Tęczowa, Gradowa.
 
3. Budowa sieci sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Zauchy i Gierdziejewskiego
 
4. Budowa sieci sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Prostokątnej.
 
5. Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej dla nieruchomości położonych przy ul. Krauzego.
 
6. Budowa ulicy Aresa.
 
7. Tymczasowa nawierzchnia ulic: Porannych Mgieł, Wschodzącego Słońca, Drogi Mlecznej i Śliskiej.
 
8. Tymczasowa nawierzchnia ulic: Gradowej, Lazurowej, Tęczowej, Śnieżnej.
 
9. Tymczasowa nawierzchnia ulic: Kamrowskiego i Kwiatkowskiej.
 
10. Tymczasowa nawierzchnia ulicy Pokładowej.
 
11. Tymczasowa nawierzchnia ulicy Lazurowej.
 
12. Tymczasowa nawierzchnia ulicy Jachtowej i Flagowej.

13. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiczlińskiej.

14. Budowa ulicy Westy.
 
15. Budowa ulicy Okrężnej.
 
16. Budowa ulic: Marzanny, Okrężnej i Kwadratowej
 
17. Budowa ulicy Apollina
 
18. Budowa parkingu przy Kościele na Chwarznie.

19. Budowa ulicy Artemidy.
 
20. Budowa oświetlenia ulic: Gradowa/Tęczowa/ Śnieżna/Lazurowa,
 
21. Budowa oświetlenia ulicy Pelczara.
 
22. Budowa oświetlenia ulicy Jana Kazimierza.

23. Budowa oświetlenia ulicy Śliskiej.
 
24. Budowa oświetlenia ulicy Kardynała Wyszyńskiego (od pętli autobusowej do skrzyżowania z ulicą Łanową).
 
25. Remont jezdni ul. Flagowej w technologii płyt YOMB.

26. Remont jezdni ul. Jachtowej w technologii płyt YOMB.

27. Remont jezdni ul. Lazurowej w technologii płyt YOMB.


Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwałę wskazującą do realizacji następujące zadania:
 1. Tymczasowa nawierzchnia ulicy Jachtowej i Flagowej.
 2. Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej dla nieruchomości położonych przy ul. Krauzego - w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej.
 3. Budowa sieci sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Zauchy i Gierdziejewskiego - w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy sieci sanitarnej.
 4. Budowa sieci sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Prostokątnej.
 5. Budowa sieci sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ulicach: Śnieżna, Tęczowa, Gradowa.
 6. Tymczasowa nawierzchnia ulicy Lazurowej.  
 7. Remont jezdni ul. Flagowej w technologii płyt yomb.
 8. Remont jezdni ul. Jachtowej w technologii płyt yomb.
 9. Remont jezdni ul. Lazurowej w technologii płyt yomb.
    

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1
(Tymczasowa nawierzchnia ulicy Jachtowej i Flagowej):

1. 24 maja 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XV/22/2012 Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.

2. 26 czerwca 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 6967/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chwarzno - Wiczlino przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.

3. 27 czerwca 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.

4. stan na styczeń 2013 r.:
- uzyskano warunki techniczne,
- przygotowano materiały oraz wszczęto postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 14.000 Euro.
5. stan na kwiecień 2013 r.:

- uzyskano warunki techniczne ZDiZ, z których wynikła konieczność zwiększenia zakresu inwestycji (budowa odwodnienia),
- Rada Dzielnicy prowadzi rozmowy z ZDiZ w sprawie przejęcia inwestycji i ułożenia tymczasowej nawierzchni w ramach remontu ulic bez budowy odwodnienia.
6. stan na lipiec 2013 r.:
- wpłynęło pismo RD Chwarzno-Wiczlino Nr BRD.2.152.6.2013 z  dn. 07.04.2013 r. informujące, że  wykonanie nawierzchni utwardzonych w ul. Jachtowej i Flagowej zostanie przekazane do ZDiZ,
7. stan na październik 2013 r.: - w związku ze zmianą zakresu inwestycji (położenie płyt yomb oraz rezygnacja z odwodnienia terenu) zadanie przejął Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. (Zad. nr 7 i 8)Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2

(Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej dla nieruchomości położonych przy ul. Krauzego - w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej):


1. 24 maja 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XV/22/2012 Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.
2. 26 czerwca 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 6967/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chwarzno - Wiczlino przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.

3. 27 czerwca 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.

4. stan na styczeń 2013 r.:

- uzyskano warunki techniczne PEWIK Gdynia: TT-506-Gd-14756/12 z dn. 26.07.2012 r., TT-506-Gd 16805/12 z dn. 21.08.2012 r. oraz TT-506-Gd 23251/12 z dn. 07.11.2012 r., 
- uzyskano warunki techniczne ZDiZ: UD.7011.19.2012. MŁ.AnK9097 oraz UD.7011.27.2012. MŁ.AnK9097 z dn. 26.11.2012 r.,
- trwa wyjaśnianie zakresu koncepcji drogowej, jaka jest niezbędna dla prawidłowego opracowania projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
5. stan na kwiecień 2013 r. - realizacja robót budowlanych umieszczona w planie inwestycji rozwojowych PEWiK na lata 2013 - 2015.
6. stan na lipiec 2013 r.: - w dniu 28 czerwca br. odbyło sie spotkanie z przedstawicielami Rady Dzielnicy, na którym podjęto decyzję o realizacji sieci wodociągowej jako I etapu inwestycji.
7. stan na październik 2013 r.: - trwają prace związane z przygotowaniem przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
8. stan na styczeń 2014 r.:
- ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz odtworzenia nawierzchni po robotach drogowych,
- otwarcie ofert w dniu 10.01.2014 r.
9. stan na kwiecień/lipiec:
- inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
10. stan na październik:
- inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
- w związku z koniecznością uzyskania odstępstwa MTBiGM od przepisów w zakresie lokalizacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi publicznej przesunięto termin wykonania dokumentacji z dnia 28.11.2014 r. na 31.12.2014 r.
11. stan na styczeń 2015 r.:
- inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
- w związku z koniecznością uzyskania odstępstwa MTBiGM od przepisów w zakresie lokalizacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi publicznej, przesunięto termin wykonania dokumentacji na dzień 12 marca 2015 r.
12. stan na kwiecień:
- uzyskano komplet dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
- trwa weryfikacja dokumentacji.
13. stan na styczeń/kwiecień/lipiec 2016 r.:
- uzyskano pozwolenie na budowę,
- wystąpiono z wnioskiem o zezwolenie na wycinkę drzew,
- trwały prace związane z przygotowaniem porozumienia z PEWiK w sprawie współfinansowania inwestycji.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3
(Budowa sieci sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Zauchy i Gierdziejewskiego - w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy sieci sanitarnej).


1. 24 maja 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XV/22/2012 Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.

2. 26 czerwca 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 6967/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chwarzno - Wiczlino przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.

3. 27 czerwca 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.

4. stan na styczeń/kwiecień 2013 r.:

- zadanie umieszczone w planie inwestycji rozwojowych PEWiK na lata 2013-2015,

- na wniosek PEWiK zostanie zwiększony zakres opracowania, tj. zostanie w ramach przedmiotowej inwestycji przyłączonych więcej nieruchomości,

- zwiększenie zakresu skutkuje koniecznością zawarcia porozumienia z PEWiK na partycypacje w kosztach opracowywanej dokumentacji oraz zawarciem aneksu do umowy z biurem projektowym,

- zawarcie umowy z wykonawcą - Biurem Usługowo - Doradczym Instal- Sanit z siedzibą w Gdańsku przy ul. Guderskiego 2a/9, na opracowanie rozszerzonego zakresu dokumentacji,

- termin opracowania dokumentacji: 24 sierpnia 2013 r.
5. stan na lipiec 2013 r.: - umowa w trakcie realizacji.

6. stan na październik 2013 r.: - trwa weryfikacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
7. stan na styczeń 2014 r.: - nadal trwa weryfikacja dokumentacji projektowo- kosztorysowej.
8. stan na kwiecień: - trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę.
9. stan na lipiec/październik:
- uzyskano pozwolenie na budowę,
- inwestycję podzielono na dwa etapy,
- I etap przekazano do realizacji,
- II etap realizowany będzie w późniejszym terminie, równolegle z przedsięwzięciem inwestora prywatnego.
10. stan na styczeń 2015:
- rozszerzono zakres dokumentacji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Gierdziejewskiego w docelowym układzie drogowym,
- trwają prace związane z przygotowaniem przetargu dla nowego zakresu inwestycji.
11. stan na kwiecień:
- trwają prace związane z podpisaniem porozumień i umów w celu przekazania inwestycji wykonawcom.
12. stan na styczeń 2016 r.:
- dot. ul. Zauchy: uzyskano pozwolenie na budowę, przepisano pozwolenie na PEWiK,
- dot. ul. Gierdziejewskiego: w związku z realizacją inwestycji prywatnej zawarto umowę na aktualizację projektu.
13. stan na kwiecień/lipiec 2016 r.:
- trwały prace projektowe,
- termin zakończenia prac projektowych: 29 lipiec 2016 r.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 4

(Budowa sieci sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Prostokątnej i Okrężnej)


1. 24 maja 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XV/22/2012 Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.

2. 26 czerwca 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 6967/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chwarzno - Wiczlino przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.

3. 27 czerwca 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.

4. stan na styczeń 2013 r.:

- uzyskano wstępne deklaracje zgody mieszkańców ulicy Okrężnej i Prostokątnej na przyłączenie do planowanej sieci kanalizacji sanitarnej,

- uzyskano warunki techniczne od przedsiębiorstwa PEWIK Gdynia.
5. stan na kwiecień 2013 r.

- w związku z koniecznością znacznego zwiększenia zakresu inwestycji, co wymagałoby zwiększenia środków Rady Dzielnicy Chwarzno- Wiczlino, wystąpiono z wnioskiem o przeanalizowanie możliwości finansowych i podjęcie decyzji o kontynuowaniu inwestycji na nowych zasadach lub przeznaczeniu funduszy na inne przedsięwzięcie wskazane przez Radę Dzielnicy do realizacji na lata 2012 -2014.
6. stan na lipiec 2013 r.:  
- w dniu 28.06.2013 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Rady Dzielnicy, na którym podjęto decyzję o wykonaniu koncepcji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z włączeniem jej do przepompowni przy ul. Chwarznieńskiej.
- Wydział Inwestycji przystąpi do przygotowania postępowania przetargowego na wykonanie koncepcji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z włączeniem jej do przepompowni przy ul. Chwarznieńskiej.
7. stan na październik 2013 r.: - trwa procedura przetargowa.
8. stan na styczeń 2014 r.:
- zawarto    umowę   z    Biurem   Usługowo-Doradczym   "Instal-Sanit"   na  opracowanie dokumentacji na kwotę 18.795,00 zł  brutto,
- umowa w trakcie realizacji,
- termin opracowania - 06 czerwca 2014 r.
9. stan na kwiecień: - trwa wykonanie koncepcji projektowej.
10. stan na lipiec: - trwa weryfikacja koncepcji projektowej.
11. stan na październik:
- wykonano koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią,
- inwestycja wskazana przez radę dzielnicy do kontynuowania w latach następnych,
- wystąpiono o wydanie warunków technicznych na budowę przepompowni i urządzeń sanitarnych.
12. stan na styczeń 2015:
- trwają prace związane z przygotowaniem przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
13. stan na kwiecień:
- w dniu 24 marca br. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
14. stan na styczeń/kwiecień/lipiec 2016 r.:
- kontynuowano prace projektowe, termin zakończenia prac: 13.07.2016 r.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5
(Budowa sieci sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ulicach: Śnieżna, Tęczowa, Gradowa)


1. 24 maja 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XV/22/2012 Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.

2. 26 czerwca 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 6967/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chwarzno - Wiczlino przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.

3. 27 czerwca 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.

4. stan na styczeń/ kwiecień 2013 r.:

- zawarcie umowy z wykonawcą - Grupa RMK Architektura i Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi ul. Dolna 23, 84 - 230 Rumia,

- termin wykonania zadania: 10 wrzesień 2013 r.

5. stan na lipiec 2013 r.: - umowa w trakcie realizacji.
6. stan na październik 2013 r.: - z powodu konieczności uzyskania odstępstwa od warunków technicznych od Ministra Infrastruktury przedłużono termin wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej do dnia 31.12 2013 r.
7. stan na styczeń 2014 r.:
- uzyskano dokumentację dnia 19 grudnia 2013 r.,
- trwa weryfikacja dokumentacji projektowej.
8. stan na kwiecień:
-
dokumentacja projektowo - kosztorysowa w trakcie weryfikacji,
- 27 marca br. złożono wniosek o pozwolenie na budowę dla I etapu (tereny gminne, bez wlasności prywatnych).
9. stan na lipiec:
- uzyskano pozwolenie na budowę i przekazano do realizacji,
- II etap inwestycji wymaga uregulowania spraw własnościowych (sprawa prowadzona przez Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości).
10. stan na październik:
- inwestycja w trakcie realizacji,
- roboty budowlane wykonane w 90 %.
11. stan na styczeń 2015:
- inwestycja zakończona.


Sprawozdanie z realizacji zadania nr 6
(Tymczasowa nawierzchnia ulicy Lazurowej):


1. 24 maja 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XV/22/2012 Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.

2. 26 czerwca 2012 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 6967/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chwarzno - Wiczlino przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.

3. 27 czerwca 2012 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.

4. stan na styczeń 2013 r.:

- uzyskano warunki techniczne,

- przygotowano materiały oraz wszczęto postępowanie w sprawie zamówienia publicznego do 14.000 Euro.
5. stan na kwiecień 2013 r.:

- uzyskano warunki techniczne ZDiZ, z których wynikła konieczność zwiększenia zakresu inwestycji (budowa odwodnienia).
- Rada Dzielnicy prowadzi rozmowy z ZDiZ w sprawie przejęcia inwestycji i ułożenia tymczasowej nawierzchni w ramach remontu ulic bez budowy odwodnienia.
6. stan na lipiec 2013 r.:
- wpłynęło pismo RD Chwarzno-Wiczlino Nr BRD.2.152.6.2013  z 07.04.2013 r. informujące, że wykonanie nawierzchni utwardzonej w ul. Lazurowej zostanie przekazane do ZDiZ,
7. stan na październik 2013 r.: - w związku ze zmianą zakresu inwestycji (położenie płyt yomb oraz rezygnacja z odwodnienia terenu) zadanie przejął Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. (Zad. nr 9)Sprawozdanie z realizacji zadania nr 7

(Remont jezdni ul. Flagowej w techologii płyt yomb):


1. 24 maja 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XV/22/2012 Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.

2. 18 lutego 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 13870/14/VI/R zmieniającego zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chwarzno - Wiczlino przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.

3. 20 lutego 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.

4. stan na październik:
- podpisano umowę z terminem realizacji: 22 października br.
5. stan na styczeń 2015:
- zadanie zrealizowano za kwotę 97.841 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 8

(Remont jezdni ul. Jachtowej w techologii płyt yomb):

1. 24 maja 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XV/22/2012 Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.

2. 18 lutego 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 13870/14/VI/R zmieniającego zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chwarzno - Wiczlino przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.

3. 20 lutego 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
4. stan na październik:
- podpisano umowę z terminem realizacji: 22 października br.

5. stan na styczeń 2015:
- zadanie zrealizowano za kwotę 84.027 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 9
(Remont jezdni ul. Lazurowej w techologii płyt yomb):

1. 24 maja 2012 r. - podjęcie Uchwały nr XV/22/2012 Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2012 - 2014.

2. 18 lutego 2014 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 13870/14/VI/R zmieniającego zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chwarzno - Wiczlino przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014.

3. 20 lutego 2014 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.

4. stan na październik:
- podpisano umowę z terminem realizacji: 22 października br.

5. stan na styczeń 2015:
- zadanie zrealizowano za kwotę 311.423 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 01.02.2013
Data udostępnienia informacji: 19.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.07.2016 11:27 Dodanie informacji Ewa Mącik
11.03.2016 12:42 Dodanie informacji Ewa Mącik
01.06.2015 13:42 Aktualizacja treści Ewa Mącik
22.01.2015 15:03 Aktualizacja treści Ewa Mącik
22.01.2015 15:01 Dodanie informacji Ewa Mącik
22.01.2015 13:37 Dodanie informacji Ewa Mącik
29.10.2014 11:06 Aktualizacja treści Ewa Mącik
29.10.2014 11:02 Dodanie informacji Ewa Mącik
29.08.2014 14:24 Aktualizacja treści Ewa Mącik
04.03.2014 08:55 Aktualizacja treści Ewa Mącik
24.01.2014 09:27 Dodanie informacji Ewa Mącik
06.11.2013 11:08 Korekta Ewa Mącik
04.11.2013 12:58 Aktualizacja treści Ewa Mącik
01.08.2013 15:11 Aktualizacja treści Ewa Mącik
01.08.2013 10:55 Korekta Ewa Mącik
25.06.2013 10:26 Korekta Ewa Mącik
25.06.2013 10:23 Korekta Ewa Mącik
07.05.2013 14:04 Aktualizacja treści Ewa Mącik
01.02.2013 14:19 Korekta Ewa Mącik
01.02.2013 13:56 Korekta Ewa Mącik
01.02.2013 13:50 Korekta Ewa Mącik
01.02.2013 13:29 Korekta Ewa Mącik
01.02.2013 11:48 Korekta Ewa Mącik
01.02.2013 11:47 Korekta Ewa Mącik
01.02.2013 11:44 Korekta Ewa Mącik
01.02.2013 10:22 Korekta Ewa Mącik
01.02.2013 09:46 Aktualizacja treści Ewa Mącik
19.11.2012 11:18 Dodanie informacji Ewa Mącik