2015

Dane w złotych 
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:        35 046 362,66  
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                             31 228 783,33
II. zmiana stanu produktów  (zwiększenie wartość dodatnie)           556 870,74  
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów               3 260 708,59
B. koszty działalności operacyjnej                                         34 375 733,95  
I. Amortyzacja                                                                  3 479 461,17
II. Zużycie materiałów i energii                                             8 643 825,52
III. Usługi obce                                                                    892 590,23
IV. Podatki i opłaty                                                               454 520,61
V. Wynagrodzenia                                                             14 405 440,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                          3 182 229,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                390 932,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                        2 926 733,77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)                                          670 629,01    
D. Pozostałe przychody operacyjne                                            777 656,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                        42 735,04
II.Dotacje      583 687,50
III. Inne przychody operacyjne                                                 151 233,95
E. Pozostałe koszty operacyjne                                                  36 100,96
III. Inne koszty operacyjne                                                       36 100,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)                    1 412 184,54
G. Przychody finansowe                                                          103 765,86
II. Odsetki                                                                           103 765,86
H. Koszty finansowe                                                                96 063,33
I. Odsetki, w tym:                                                                  96 063,33
- od obligacji                                                                         95 988,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)                   1 419  887,07
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych  (J.I- J.II)                                        0,00
K. Zysk (strata) brutto  (I+/-J)                                               1 419 887,07
L. Podatek dochodowy                                                              190 965,71
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)              0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)                                                 1 228 921,36


                                                               

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Bożena_Szumborska
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Szumborska
Data wytworzenia informacji: 22.06.2016
Data udostępnienia informacji: 13.07.2016
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.07.2016 10:49 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
13.07.2016 10:21 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
13.07.2016 10:07 Dodanie informacji Bożena Szumborska