2013-2014

                  Dane w zł                                                             2014                                   2013

A. przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:  34 743 595,48                  35 079 051,25

- od jednostek powiązanych                                                                -                                        -

I. przychody netto ze sprzedaży produktów                        31 453 923,09                  31 503 761,04

II. zmiana stanu produktów                                                -  118 255,51                   -    23 920,58

IV. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów        3 407 927,90                    3 599 210,79

B. koszty działalności operacyjnej                                     34 922 463,35                  35 873 032,62

I. amortyzacja                                                                  2 504 359,55                    2 722 169,53

II. zużycie materiałów i energii                                           9 885 370,24                   10 342 427,07

III. usługi obce                                                                    900 574,20                        939 446,53

IV. podatki i opłaty, w tym:                                                  449 618,52                        456 189,82

- podatek akcyzowy                                                                           -                                         -

V. wynagrodzenia                                                           14 633 697,10                    14 616 762,98

VI. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                   3 174 777,19                      3 174 504,24

VII. pozostałe koszty rodzajowe                                           270 408,69                         347 143,30

VIII. wartość sprzedanych towarów i materiałów                 3 103 657,86                      3 274 389,15

C. zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)                                     -178 867,87                       -793 981,37

D. pozostałe przychody operacyjne                                      145 566,33                        182 959,26

I. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                   6 097,56                          19 955,20

II. dotacja                                                                            -                                       -

III. inne przychody operacyjne                                             139 468,77                        163 004,06

E. pozostałe koszty operacyjne                                               51 443,65                         58 985,06

I. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                    -                                        -

II. aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                    19 467,64                                -

III. inne koszty operacyjne                                                    31 976,01                         58 985,06

F. zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)                 -84 745,19                      - 670 007,17

G. przychody finansowe                                                      148 426,85                         113 334,07

I. dywidendy i udziały w zyskach,  w tym:                                   -                                        -

- od jednostek powiązanych                                                       -                                        -

II. odsetki, w tym:                                                             148 426,85                         113 334,07

- od jednostek powiązanych                                                      -                                      -

III. zysk ze zbycia inwestycji                                                    -                                      -

IV. aktualizacja wartości inwestycji                                           -                                      -

V. inne                                                                                   -                                      -

H. koszty finansowe                                                                    11,00                                   1,70

I. odsetki, w tym:                                                                       11,00                                   1,70

-dla jednostek powiązanych                                                      -                                             -

II. strata ze zbycia inwestycji                                                   -                                             -

III. aktualizacja wartości inwestycji                                          -                                              -

IV. inne                                                                                  -                                              -

I. zysk(strata) z działalności gospodarczej(F+G-H)                  63 670, 66                        -556 674,80

J. wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)                                -                                       -

I. zyski nadzwyczajne                                                               -                                       -

II. straty nadzwyczajne                                                            -                                       -

K. zysk (strata) brutto                                                         63 670,66                        -556 674,80

L. podatek dochodowy                                                      - 59 260,17                            3 066,42

M. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku                          -                                        -

N. zysk(strata( netto (K-L-M)                                            122 930,83                      -559 730,22

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Bożena_Szumborska
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Szumborska
Data wytworzenia informacji: 23.06.2015
Data udostępnienia informacji: 07.09.2015
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.09.2015 09:57 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
07.09.2015 09:49 Dodanie informacji Bożena Szumborska