2011

Rachunek zysków i strat za 2011r

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi:                                                35 353 753,45
I. przychody ze sprzedaży produktów                                                            31 625 040,63
w tym - usługi komunikacyjne                                                                          31 151 223,78
- wynajem                                                                                                               41 385,34
- reklama                                                                                                               317 864,12
- pozostałe                                                                                                            114 567,39
II. zmiana stanu produktów                                                                                    82 425,49
III. koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby                                                  0,00
IV. przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                   3 646 287,33
w tym: - karnety                                                                                                3 627 586,89
- pozostałe                                                                                                             18 700,44

B. pozostałe przychody operacyjne:                                                                   225 290,72
I. zysk ze zbycia niesfinansowanych aktywów trwałych                                       15 000,00
II. dotacje                                                                                                                       0,00
III. inne przychody                                                                                              210 290,72

C. przychody finansowe:                                                                                    162 898,60
I. dywidendy i udziały w zyskach                                                                                   0,00
II. odsetki                                                                                                            162 898,60
III. zysk ze zbycia inwestycji                                                                                         0,00
IV. aktualizacja wartości inwestycji                                                                               0,00
V. inne                                                                                                                            0,00
D. zyski nadzwyczajne                                                                                                   0,00
Przychody ogółem:                                                                                        35 741 942,77

A. koszty działalności operacyjne:                                                                34 978 072,71
I. amortyzacja                                                                                                 3 173 384,99
II. zużycie paliwa                                                                                             7 858 210,73
w tym: - olej napędowy                                                                                   7 601 753,58
- olej opałowy                                                                                                     149 514,40
- pozostałe                                                                                                         106 942,75
III. zużycie materiałów                                                                                   1 577 559,57
IV. zużycie energii                                                                                              129 234,93
V. ogumienie                                                                                                       111 876,00
VI. usługi obce                                                                                                   962 713,11
VII. podatki i opłaty                                                                                           430 588,43
VIII. wynagrodzenia                                                                                     14 315 700,30
w tym: - osobowe                                                                                         14 201 268,48
- pozostałe                                                                                                        114 431,82
IX. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                             2 865 509,08
w tym: ZUS                                                                                                     2 468 550,21
X. pozostałe koszty rodzajowe                                                                         250 068,08
XI. wartość sprzedanych towarów i materiałów                                            3 303 227,49
w tym: - karnety                                                                                            3 301 264,34
- pozostałe                                                                                                            1 963,15

B. pozstałe koszty operacyjne:                                                                           66 386,81
I. strata ze zbycia niesfin. aktywów trwałych                                                              0,00
II. aktualizacja wartości aktywów niesfin.                                                                    0,00
III. inne koszty operacyjne                                                                                 66 386,81

C. koszty finansowe:                                                                                                593,01
I. odsetki                                                                                                                   593,01
II. strata ze zbycia inwestycji                                                                                      0,00
III. aktualizacja wartości inwestycji                                                                             0,00
IV. inne                                                                                                                         0,00

D. straty nadzwyczajne                                                                                                0,00
koszty ogółem:                                                                                             35 045 052,53
zysk(strata) brutto                                                                                            696 890,24
podatek dochodowy                                                                                          158 903,00
pozostałe obowiązkowe zmniejszenia/zwiększenia                                             17 556,31

zysk (strata) netto                                                                                             520 430,93

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Bożena_Szumborska
Data wytworzenia informacji: 10.05.2012
Data udostępnienia informacji: 25.10.2012