2009-2010

                                                                                    2009 rok                        2010 rok
A.  Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi:        32.385.107,63                33.441.897,04
I.   przychody ze sprzedaży produktów                   28.934.942,31                29.859.666,91
w tym: - usługi komunikacyjne                                 28.535.611,38                29.345.363,86
            - wynajem                                                            22.301,82                       29.292,28
            - reklama                                                           274.728,21                      369.489,43
            - pozostałe                                                        102.300,90                      115.521,34
II.  Zmiana stanu produktów                                            4.580,11                   -  186.183,04
III. Koszt wytworzenia produktów                                 158.171,65                     246.174,32
      na własne potrzeby
IV. Przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów   3.287.413,56          3.522.238,85
     w tym: - karnety                                                           3.266.828,96          3.492.307,97
                 - pozostałe                                                             20.584,60               29.930,88
B. Pozostałe przychody operacyjne:                                    210.963,10             294.775,13
I.  zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych               9.701,67               18.540,98
II. dotacje                                                                                         0,00                        0,00
III.inne przychody                                                                  201.261,43             276.234,15 
C. Przychody finansowe:                                                        158.337,50             154.674,01
I. dywidendy i udziały w zyskach                                                       0,00                        0,00
II. odsetki                                                                               158.337,50             154.674,01
III. zysk ze zbycia inwestycji                                                             0,00                         0,00
IV. aktualizacja wartości inwestycji                                                   0,00                         0,00
V. inne                                                                                               0,00                          0,00
D. Zyski nadzwyczajne                                                                      0,00                          0,00

Przychody ogółem                                                32.754.408,23                  33.891.346,18

A.Koszty działalności operacyjnej                        31.311.231,51                  33.312.183,29  
I. amortyzacja                                                        3.237.961,21                    3.166.654,35
II. zużycie paliwa                                                    5.502.214,05                   6.566.351,24
w tym: - olej napędowy                                          5.303.620,14                   6.302.274,60
-olej opałowy                                                                96.230,63                      152.417,04
-pozostale                                                                  102.363,28                       111.659,60
III. zużycie materiałów                                           1.398.571,82                   1.692.463,59
IV.zużycie energi                                                        107.851,17                       124.304,52
V.ogumienie                                                                160.205,34                       102.251,50
VI. usługi obce                                                         1.042.769,03                      972.255,20
VII. podatki i opłaty                                                    355.273,43                      371.144,56
VIII. wynagrodzenia                                              13.799.302,86                 14.091.549,89
w tym: - osobowe                                                  13.691.062,06                 13.976.616,57
           - pozostale                                                       108.240,80                      114.933,32
IX. ubezpieczenia społeczne i inne świdczenia        2.674.986,58                   2.810.211,24
w tym: - ZUS                                                           2.291.525,69                    2.412.686,18
X. pozostałe koszty rodzajowe                                    53.401,43                       229.750,15
XI. wartość sprzedanych towarow i materiałów     2.978.694,59                   3.185.247,05
w tym: - karnety                                                     2.972.814,37                   3.178.038,62
- pozostałe                                                                     5.880,22                          7.208,43
B.  Pozostałe koszty operacyjne:                               247.562,11                      311.153,86
I. strata ze zbycia niefin.aktywów trwałych                           0,00                                 0,00
II. aktualizacja wartości niefinans.                                         0,00                                  0,00
III. inne                                                                       247.562,11                       311.153,86
C. Koszty finansowe                                                               1,00                          1.913,50
I. odsetki                                                                                 1,00                          1.913,50
II. strata ze zbycia inwestycji                                                  0,00                                 0,00
III.aktualizacja wartości inwestycji                                          0,00                                 0,00                  
IV. inne                                                                                     0,00                                  0,00
D. Straty nadzwyczajne                                                           0,00                                  0,00
Koszty ogółem:                                                        31.558.794,62                 33.625.250,65

ZYSK(STRATA) BRUTTO                                            1.195.613,61                      266.095,53
podatek dochodowy                                                                 0,00                         90.719,00
pozostałe obowiązkowe zmniejszenie/zwiększenie       180.506,95                          -8.562,13
ZYSK(STRATA) NETTO                                               1.015.106,66                       183.938,66


 

         

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Bożena_Szumborska
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Szumborska
Data wytworzenia informacji: 25.10.2011
Data udostępnienia informacji: 15.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.09.2012 09:04 Korekta Bożena Szumborska
06.09.2012 08:58 Korekta Bożena Szumborska
06.09.2012 08:54 Korekta Bożena Szumborska
16.11.2011 08:58 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
08.11.2011 12:18 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
03.11.2011 13:40 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
28.10.2011 11:52 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
28.10.2011 11:48 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
28.10.2011 11:47 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
28.10.2011 11:36 Korekta Bożena Szumborska
28.10.2011 11:16 Korekta Bożena Szumborska
28.10.2011 11:04 Korekta Bożena Szumborska
27.10.2011 09:38 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
27.10.2011 07:55 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
25.10.2011 13:50 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
25.10.2011 12:34 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
25.10.2011 11:36 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
25.10.2011 11:30 Dodanie informacji Bożena Szumborska