2007-2008

                                                                                        2007 rok                  2008 rok                  
A.  Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi:       25.294.893,46          28.679.229,42            
I.   przychody ze sprzedaży produktów                  22.062.946,04          25.459.333,62             
w tym: - usługi komunikacyjne                                21.436.890,53          24.963.013,70            
            - wynajem                                                         382.860,01                 87.508,47            
            - reklama                                                           185.419,13               329.760,24            
            - pozostałe                                                         57.776,37                  79.051,21            
II.  Zmiana stanu produktów                                        - 14.591,8                     4.462,50            
III. Koszt wytworzenia produktów                               158.882,63               150.647,35           
      na własne potrzeby
IV. Przychód netto ze sprzedaży towarów               3.087.656,65            3.064.785,95            
   i materiałów
     w tym: - karnety                                              2.987.390,65            2.999.500,93          
                 - pozostałe                                              100.266,00                 65.285,02          
B. Pozostałe przychody operacyjne:                       259.695,02               188.191,86          
I.  zysk ze zbycia niefinansowych aktywów                3.207,39                           0,00          
    trwałych               
II. dotacje                                                                          0,00                           0,00                  
III.inne przychody                                                 256.487,63                 188.191,86               
C. Przychody finansowe:                                         32.390,20                   93.799,21              
I. dywidendy i udziały w zyskach                                      0,00                            0,00              
II. odsetki                                                                 32.390,20                   93.799,21             
III. zysk ze zbycia inwestycji                                             0,00                            0,00             
IV. aktualizacja wartości inwestycji                                   0,00                            0,00                           
V. inne                                                                               0,00                            0,00                           
D. Zyski nadzwyczajne                                                     0,00                             0,00                           

Przychody ogółem                                           25.586.978,68             28.961.220,49           

A.Koszty działalności operacyjnej                  25.315.857,01             27.614.164,01
I. amortyzacja                                                  2.579.738,91               1.921.414,85
II. zużycie paliwa                                              5.463.636,50               6.163.201,95
w tym: - olej napędowy                                    5.271.179,14               5.953.262,97
-olej opałowy                                                         91.612,11                  104.806,52
-pozostale                                                            100.845,25                  105.132,46
III. zużycie materiałów                                        988.538,33               1.170.385,11
IV.zużycie energi                                                    86.407,46                   96.314,27
V.ogumienie                                                          129.991,00                  143.610,00
VI. usługi obce                                                      603.722,60                  664.996,02
VII. podatki i opłaty                                              375.668,49                  356.618,30
VIII. wynagrodzenia                                          9.948.418,60            11.819.528,15
w tym: - osobowe                                              9.849.574,56            11.715.831,47
           - pozostale                                                   98.844,04                  103.696,68

IX. ubezpieczenia społeczne i inne świdcz.       2.097.119,27               2.306.326,35
w tym: - ZUS                                                     1.783.048,81               1.959.661,59
X. pozostałe koszty rodzajowe                            259.118,57                  196.594,52
XI. wartość sprzedanych towarow i materiał.  2.783.497,28               2.775.174,49
w tym: - karnety                                               2.718.525,48               2.729.545,86
- pozostałe                                                             64.971,80                    45.628,63
B.  Pozostałe koszty operacyjne:                        188.486,03                  208.426,83
I. strata ze zbycia niefin.aktywów trwał.                       0,00                              0,00
II. aktualizacja wartości niefinans.                                 0,00                              0,00
III.Inne koszty operacyjne                                 188.486,03                   208.426,83
C. Koszty finansowe                                                    14,07                               0,93
I. odsetki                                                                      14,07                               0,93
II. strata ze zbycia inwestycji                                        0,00                               0,00
III.aktualizacja wartości inwestycji                                0,00                               0,00
IV. inne                                                                           0,00                              0,00
D. Straty nadzwyczajne                                                 0,00                              0,00               
Koszty ogółem:                                              25.504.357,11             27.822.591,77

ZYSK(STRATA) BRUTTO                                       82.621,57                1.138.628,72
podatek dochodowy                                                      0,00                     99,414,00
pozostałe obowiązkowe zmniejszenie/zwiększenie       0,00                  -369.945,16
ZYSK(STRATA) NETTO                                         82.621,57                1.409.159,88

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Bożena_Szumborska
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Szumborska
Data wytworzenia informacji: 26.10.2011
Data udostępnienia informacji: 15.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.11.2011 08:55 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
08.11.2011 12:17 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
08.11.2011 12:17 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
03.11.2011 13:39 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
28.10.2011 11:08 Korekta Bożena Szumborska
27.10.2011 09:41 Dodanie informacji Bożena Szumborska