Przedszkole nr 47 "Leśna Pętelka"

Osoba kierująca jednostką: Dyrektor mgr Ewa Lemanszek
Zastępcy:
Wicedyrektor mgr Barbara Kosmowska-Padias
Adres: Maciejewicza 9
81-189 Gdynia
Nr telefonu: 58 625-92-34
Nr faxu: 58 625-92-34
E-mail: przedszkole@p47.edu.gdynia.pl
przedszk47@wp.pl
Adres skrytki ePUAP: Skrzynka odbiorcza: /P47/skrytka lub /P47/SkrytkaESP
Strona www: www.p47gdynia.pl
NIP: 958 00 33 557
REGON: 221144050
Redakcja: Barbara Kosmowska-Padias przedszkole@p47.edu.gdynia.pl 58 625-92-34

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 47 Leśna Pętelka
 
Podstawa prawna:
 
1        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
2        Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);    
3        Ustawa z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty ( Dz. U . z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.)
4        Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami  ( Dz.U. z 2018 r. poz.1900).
5        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)
 
Informujemy, że:
 
1.      Administratorem Pani/Pana danych  osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka  jest Przedszkole nr 47 Leśna Pętelka ul. Maciejewicza 9 81-189 Gdynia
2.      Inspektor ochrony danych Pan Grzegorz Sarniak e-mail: edu.iod@gdynia.pl
3.      Celem zbierania danych jest wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie opieki, wychowania  i kształcenia Pani/Pana dziecka. art.6 ust.1  lit.C).
4.      Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:     
a)      podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola i  kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,
b)      podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, 
c)      szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,                                                                                                                                  
d)      Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.                                                               
5.      Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6.      Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  
7.      Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .
8.      Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
9.      Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek  o:              
a)      sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,
b)      usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,                                    
c)      ograniczenie przetwarzania danych osobowych,   
d)      dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).                                                                              
10.  Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.
11.  Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i  elektronicznej.                                                                                                                                                                 
12.  Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.
 
Dane kontaktowe Przedszkola
Przedszkole nr 47 Leśna Pętelka
Administrator Ochrony Danych w Przedszkolu: Ewa Lemanszek
KLAUZULA INFORMACYJNA
 Dla osoby upoważnionej do odbioru dzieci
 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
 
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Przedszkole nr 47 Leśna Pętelka ul. Maciejewicza 9 81-189 Gdynia
2. W Przedszkolu powołany został Inspektor ochrony danych:  Grzegorz Sarniak,  z którym kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail: edu.iod@gdynia.pl
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci imię i nazwisko oraz adres zamieszkania / lub nr dowodu osobistego przetwarzane będą wyłącznie w celu niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa oraz weryfikacji tożsamości podczas odbioru dzieci przez osoby do tego upoważnione zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane / przetwarzane przez okres trwania edukacji  dziecka lub do wycofania upoważnienia
5 .Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia
6. Pani/Pana dane osobowe pozyskane zostały od rodzica / prawnego opiekuna w związku     z upoważnieniem do odbioru dziecka z Przedszkola nr 47 Leśna Pętelka ul. Maciejewicza 9 81-189 Gdynia
7. ADO informuje, że każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: UODO 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Lemanszek
Wprowadził informację: Barbara Kosmowska-Padias
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Kosmowska-Padias
Data wytworzenia informacji: 22.11.2017
Data udostępnienia informacji: 22.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.05.2021 11:25 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska-Padias
19.01.2021 11:06 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska-Padias
18.01.2021 11:55 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska-Padias
11.01.2021 12:48 Korekta Barbara Kosmowska-Padias
03.11.2020 13:29 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska-Padias
19.10.2020 16:28 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska-Padias
08.10.2020 11:50 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska-Padias
20.04.2020 12:22 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska-Padias
04.01.2019 12:06 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska
04.01.2019 12:04 Korekta Barbara Kosmowska
04.01.2019 12:00 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska
30.10.2018 13:59 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska
26.06.2018 13:39 Korekta Barbara Kosmowska
26.06.2018 13:01 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska
25.05.2018 12:51 Korekta Barbara Kosmowska
25.05.2018 12:51 Dodanie informacji Barbara Kosmowska
23.03.2018 13:24 korekta tytułu Michał Kowalski
24.11.2017 10:23 dodanie aliasu przedszkole47 Michał Kowalski