Przedszkole nr 47 "Leśna Pętelka"

Osoba kierująca jednostką: Dyrektor mgr Ewa Lemanszek
Zastępcy:
Adres: Maciejewicza 9
81-189 Gdynia
Nr telefonu: 58 625-92-34
Nr faxu: 58 625-92-34
E-mail: przedszkole@p47.edu.gdynia.pl
przedszk47@wp.pl
Adres skrytki ePUAP: Skrzynka odbiorcza: /P47/skrytka lub /P47/SkrytkaESP
Strona www: www.p47gdynia.pl
NIP: 958 00 33 557
REGON: 221144050
Redakcja: Ewa Lemanszek przedszkole@p47.edu.gdynia.pl 58 625-92-34

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 47 Leśna Pętelka
 
Podstawa prawna:
 
1        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2        Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe;    
3        Ustawa z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty 
4        Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami
5        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach
 
KLAUZULA INFORMACJYJNA OGÓLNA
 
Ø  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole NR 47 Leśna Pętelka
w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Maciejewicza 9 Gdynia 81-189 , e-mail: przedszkole@p47.edu.gdynia.pl
Ø  Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
Ø  Państwa dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa oświatowego, w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Przedszkola oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
Ø  Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego
– w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych
i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienia obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo - opiekuńczej Placówki, a także promocja przedszkola.
Ø  Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany
w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
Ø  W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
Ø  Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi prowadzącemu placówkę, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, a także dostawcom usług, z którymi Przedszkole zawarło umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego
Ø  Przysługuje Państwu:
§  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
§  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
§  prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody).
§  prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
§  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KLAUZULA INFORMACYJNA
 Dla osoby upoważnionej do odbioru dzieci
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 (Dz.Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), dalej „RODO”, informujemy, że:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest  Przedszkole nr 47 Leśna Pętelka w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Maciejewicza 9 81-189 Gdynia,  e-mail: przedszkole@p47.edu.gdynia.pl.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak , adres do korespondencji: ul. Śląska 35-37,
81-310 Gdynia, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu weryfikacji przez pracowników przedszkola tożsamości osoby, która została upoważniona przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka do odbioru dziecka
z przedszkola na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Kategorie Pani/Pana danych osobowych przetwarzane przez przedszkole to: podstawowe dane indentyfikacyjne: imię i nazwisko oraz dane umożliwiające weryfikację tożsamość: numer dowodu osobistego.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
6. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zadaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
7. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31 sierpnia danego roku lub do czasu wycofania zgody lub odwołania upoważnienia przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.
9. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
10. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych są rodzice/opiekunowie prawni dziecka.
11. Ma Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych (art.15 RODO),
b. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym ”
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
f. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, 00-193 Warszawa, ul.Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
 
Cofnięcie zgody dla osoby upoważnionej znajduje się na stronie internetowej Przedszkola nr 47

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Lemanszek
Wprowadził informację: Barbara Kosmowska-Padias
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Lemanszek
Data wytworzenia informacji: 22.11.2017
Data udostępnienia informacji: 22.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2023 13:30 Aktualizacja treści Ewa Lemanszek
03.01.2022 13:04 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska-Padias
20.10.2021 13:03 Korekta Barbara Kosmowska-Padias
19.10.2021 10:34 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska-Padias
11.05.2021 11:25 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska-Padias
19.01.2021 11:06 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska-Padias
18.01.2021 11:55 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska-Padias
11.01.2021 12:48 Korekta Barbara Kosmowska-Padias
03.11.2020 13:29 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska-Padias
19.10.2020 16:28 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska-Padias
08.10.2020 11:50 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska-Padias
20.04.2020 12:22 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska-Padias
04.01.2019 12:06 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska
04.01.2019 12:04 Korekta Barbara Kosmowska
04.01.2019 12:00 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska
30.10.2018 13:59 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska
26.06.2018 13:39 Korekta Barbara Kosmowska
26.06.2018 13:01 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska
25.05.2018 12:51 Korekta Barbara Kosmowska
25.05.2018 12:51 Dodanie informacji Barbara Kosmowska
23.03.2018 13:24 korekta tytułu Michał Kowalski
24.11.2017 10:23 dodanie aliasu przedszkole47 Michał Kowalski