Na czym polega rekrutacja?

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:
Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, sieć domów sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab.
 
 Kto może ubiegać się o pracę w Laboratorium Innowacji Społecznych?
 Możesz zostać zatrudniony w Laboratorium Innowacji Społecznych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, jeżeli spełniasz oczekiwane kwalifikacje i  dasz najlepszą gwarancję wykonywania zadań w sposób umożliwiający realizację celów wyznaczonych zarówno dla stanowiska, jak i całego LIS.

W naborze na stanowisko urzędnicze zawsze możesz wziąć udział, jeżeli  
spełniasz wymagania wymienione w ogłoszeniu o naborze.  

Podstawowe, wspólne  warunki zatrudnienia dla każdego stanowiska pracownika samorządowego:
  • obywatelstwo polskie, jednak zazwyczaj dopuszczalne jest posiadanie innego obywatelstwa. Ma to miejsce  w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • pełna  zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie nieposzlakowanej opinii oraz nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślnie przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - wszystkie te elementy poświadczasz za pomocą oświadczenia dostępnego tutaj,
  • potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych, które wymienione zostały ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy. Pamiętaj! Konkretne, dedykowane danemu stanowisku niezbędne kwalifikacje są odrębnie ustalane dla  każdego wolnego stanowiska pracy. Dlatego ważne jest, aby oferty pracy składać na konkretne stanowisko, podczas aktualnie trwającego naboru. Oferty osób na stanowiska, na które nie została ogłoszony nabór nie biorą udziału w tych, które zostaną przeprowadzone w przyszłości,
  • niezbędna jest także  klauzula informacyjna RODO, dostępna tutaj.

W jaki sposób ubiegać się o pracę w Laboratorium Innowacji Społecznych?
 
Dokumenty aplikacyjne można złożyć w następujący sposób:
● osobiście w siedzibie LIS w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku,
● za pośrednictwem poczty na adres: ul. Żeromskiego 31 , 81-346 Gdyni,

Aktualnie, z  uwagi na zalecenia dotyczące reżimu sanitarnego zachęcamy do składania aplikacji za pośrednictwem poczty.
 
Miejsca publikacji ogłoszeń:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej LIS oraz UM Gdynia
  • na stronie internetowej www.lis.gdynia.pl
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie LIS
 
Niestety nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem e-maila. Wyjątkiem są jedynie dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym zweryfikowanym przy pomocy elektronicznego podpisu kwalifikowanego i przesłane za pośrednictwem platformy e-puap.

Data wpływu oferty pracy do LIS decyduje o terminie jej złożenia.

Przebieg naboru
Po upływie terminu na złożenie kompletnych ofert pracy, Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy złożonych dokumentów porównując dane zawarte w aplikacjach z wymaganiami formalnymi zdefiniowanymi w ogłoszeniu. O ostatecznych metodach rekrutacji końcowej decyduje Komisja, najczęściej korzystając z analizy doświadczenia, kompetencji i  kwalifikacji  kandydatów wynikających z  ofert pracy,  rozmowy kwalifikacyjnej,  testu  bądź warsztatu rekrutacyjnego. Aktualnie, ostatni proces rekrutacji będzie odbywał się   w formie telekonferencji z wykorzystaniem dostępnych narzędzi informatycznych. Niezależnie od ilości zastosowanych metod rekrutacyjnych, proces selekcji z bezpośrednim udziałem kandydatów na ogół trwa jeden dzień.

Propozycję zatrudnienia otrzymuje jeden z pięciu najlepszych  kandydatów. Każdy z kandydatów biorący udział w selekcji kandydatów, zostaje poinformowany o końcowym wyniku naboru.
 
Dodatkowe informacje:
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, nie wynosi co najmniej 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, która brała udział w naborze i znajduje się w najlepszej 5 kandydatów.
Osoba niepełnosprawna skorzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu pod warunkiem, że złoży ofertę pracybw odpowiedzi na ogłoszenie o naborze, w którym wskazano poziom zatrudnienia  osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6% wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.
 
Szczegółowe informacje:
Danuta Sobieniecka – Kierownik Działu Organizacji i Kadr
Tel.58 727 39 05, e-mail d.sobieniecka@lis.gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ewa Gozdalik
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Sikora
Data wytworzenia informacji: 13.03.2020
Data udostępnienia informacji: 13.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.01.2022 09:35 Aktualizacja treści Katarzyna Sikora
01.12.2020 12:39 Aktualizacja treści Anna Jarosz
01.12.2020 12:37 Aktualizacja treści Anna Jarosz
01.12.2020 12:36 Aktualizacja treści Anna Jarosz
01.12.2020 12:34 Aktualizacja treści Anna Jarosz
01.12.2020 11:57 Aktualizacja treści Anna Jarosz
01.12.2020 11:55 Aktualizacja treści Anna Jarosz
01.12.2020 11:51 Aktualizacja treści Anna Jarosz
01.12.2020 11:46 Aktualizacja treści Anna Jarosz
15.07.2020 09:05 Inne Ksenia Pisera
23.06.2020 13:07 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
23.06.2020 13:06 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
23.06.2020 12:42 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
13.03.2020 13:59 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
13.03.2020 13:57 Zmiana załącznika Ewa Gozdalik