Prowadzone przez Wydział Spraw Społecznych

- Rejestr osób ubiegających  się o wynajem lokali socjalnych
- Rejestr osób ubiegających  się o wynajem lokali na czas nieoznaczony
- Rejestr  wydanych skierowań do zawarcia umowy o najem lokali socjalnych i na czas nieoznaczony (ewidencja odzyskiwanych lokali komunalnych)
- Rejestr najemców którym wyrażono zgodę na oddanie lokalu lub jego części do bezpłatnego używania lub podnajem
- Rejestr wyroków sądowych, w konsekwencji których Gmina Gdynia ma obowiązek wynajęcia lokalu socjalnego
- Rejestr wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego
- Rejestr wniosków o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
- Rejestr wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
- Rejestr wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
- Rejestr wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
- Rejestr wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
- Rejestr wniosków o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia za życiem
- Rejestr pism informujących jednostki zewnętrzne o osobach korzystających ze świadczeń lub dodatków
- Rejestr pism informujących jednostki zewnętrzne o osobach  nie korzystających ze świadczeń lub dodatków
- Rejestr zaświadczeń dla świadczeniobiorców
- Rejestr zaświadczeń dla osób nie korzystających ze świadczeń lub dodatków
- Rejestr zgłoszeń świadczeniobiorców do ZUS
- Ewidencja wysłanych upomnień
- Rejestr osób ubiegających  się dodatki mieszkaniowe
- Wydziałowy Rejestr Zamówień Publicznych
- Rejestr przyjętych wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- Rejestr dłużników alimentacyjnych, dla których Prezydent Miasta Gdyni jest organem właściwym dłużnika alimentacyjnego
- Rejestr „Wyjaśnieniainterpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu pozostałych świadczeń
- Rejestr „Windykacja i egzekucja nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej”
- Rejestr „Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego”
- Rejestr „zaświadczenia w sprawach zaliczki alimentacyjnej”
- Rejestr „Wpływanie na aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych”
- Rejestr „Postępowanie w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego”
- Ewidencja upomnień dla dłużników alimentacyjnych
- Ewidencja upomnień w sprawie nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej
- Ewidencja upomnień w sprawie nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej i  świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- Ewidencja upomnień w sprawie nienależnie pobranej zaliczki
- Ewidencja upomnień w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów ( o klauzuli „zastrzeżone” - wywiady alimentacyjne i oświadczenia majątkowe)
- Rejestr korespondencji przychodzącej (Dziennik korespondencyjny)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Łepik
Wprowadził informację: Krzysztof Milewski
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Milewski
Data wytworzenia informacji: 07.03.2011
Data udostępnienia informacji: 07.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.02.2018 13:01 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
04.09.2017 11:21 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
07.03.2011 10:59 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
07.03.2011 10:56 Dodanie informacji Krzysztof Milewski