Konsultacje Projektu Programu Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi 2024

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 6929/23/VIII/R
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 19 października 2023 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym o samorządzie gminnym (t.j Dz.U.2023.40, ze zm. Dz.U.2023.572, 1463) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2023.571) oraz §2 ust. 1 uchwały nr LVI/1746/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2023 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gdyńską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. 2023.4407), zawiadamia o:

przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu rocznego Programu Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem konsultacji jest poznanie opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gdyni o projekcie rocznego Programu Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w okresie od dnia 21 października 2023 r. do 5 listopada 2023 r. w formie zbierania pisemnych opinii o charakterze szczegółowym na temat konkretnych zapisów w konsultowanym projekcie. Zgłaszanie opinii odbywać się będzie z wykorzystaniem następujących form:

1) drogą elektroniczną na Gdyńskiej Platformie Dialogu pod adresem: www.konsultujemy.gdynia.pl,

2) w wersji papierowej dostępnej w siedzibie Biura ds. organizacji pozarządowych przy ul. 3 maja 27/31, 81-364 Gdynia,

3) zbieranie uwag i opinii na adres e-mail: ngo@gdynia.pl.


Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje mające inną formę, złożone w inny sposób lub w innych terminach niż opisano powyżej.


Materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konsultacji zostaną udostępnione w okresie trwania konsultacji w:

1) Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.gdynia.pl/bip,
2) w siedzibie Biura ds. organizacji pozarządowych przy ul. 3 maja 27/31, 81-364 Gdynia,
3) Gdyńskiej Platformie Dialogu, pod adresem www.konsultujemy.gdynia.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Marta Łaska-Woronko
Ostatnio zmodyfikował: Marta Łaska-Woronko
Data wytworzenia informacji: 19.10.2023
Data udostępnienia informacji: 20.10.2023
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.11.2023 15:14 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
16.11.2023 14:46 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko