Program Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi

UCHWAŁA NR XLVII/1452/22

RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1327 ze zm. Dz. U. 2021 poz. 2490, Dz. U. 2022 poz. 1812), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się roczny Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi, zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Postanowienia Programu stosuje się także do podmiotów, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXV/1136/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni
Jakub Ubych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Marta Łaska-Woronko
Ostatnio zmodyfikował: Marta Łaska-Woronko
Data wytworzenia informacji: 28.11.2022
Data udostępnienia informacji: 28.11.2022
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.11.2022 15:30 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko