Program Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi

UCHWAŁA NR XXXV/1136/21

RADY MIASTA GDYNI z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057, Dz. U. 2019 poz. 2020, Dz.U. 2021 poz. 1038, 1243, 1535), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje.:

§ 1. Uchwala się roczny Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi, zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Postanowienia Programu stosuje się także do podmiotów, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIII/751/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
Joanna Zielińska

plik do pobrania

Sprawozdanie ze współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi 2022

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Marta Łaska-Woronko
Ostatnio zmodyfikował: Marta Łaska-Woronko
Data wytworzenia informacji: 22.12.2021
Data udostępnienia informacji: 22.12.2021
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.05.2023 14:00 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
24.05.2023 13:58 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
07.01.2022 08:31 Dodanie informacji Marta Łaska-Woronko