Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2022-2025

UCHWAŁA NR XLI/1261/22 RADY MIASTA GDYNI z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2022-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2-2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 2050 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz. U. 2021 r. poz. 642), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się na lata 2022-2025 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gdyni na lata 2022-2025, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2022 roku.
 
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Gdyni
Jakub Ubych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Joanna Kowalewska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Kowalewska
Data wytworzenia informacji: 05.05.2022
Data udostępnienia informacji: 05.05.2022
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.05.2022 12:28 Dodanie informacji Joanna Kowalewska