Program Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi 2021

UCHWAŁA NR XXIII/751/20 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się roczny Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi, zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Postanowienia Programu stosuje się także do podmiotów, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/449/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
Joanna Zielińska

Pobierz treść pogramu

Sprawozdanie ze współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi 2021

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Marta Łaska-Woronko
Ostatnio zmodyfikował: Marta Łaska-Woronko
Data wytworzenia informacji: 26.01.2022
Data udostępnienia informacji: 26.01.2022
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.05.2022 12:31 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
20.05.2022 13:14 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
26.01.2022 11:40 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
26.01.2022 11:39 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko