Program Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi

UCHWAŁA NR XXIII/751/20 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje.:

§ 1. Uchwala się roczny Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi, zwany
dalej Programem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Postanowienia Programu stosuje się także do podmiotów, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/449/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie
uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
Joanna Zielińska

pobierz treść Programu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Salwiusz Marchel
Data wytworzenia informacji: 01.01.2021
Data udostępnienia informacji: 18.02.2021