Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2021

UCHWAŁA NR XXVII/901/21

RADY MIASTA GDYNI z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 713 ze zm.1)) art. 11 a ust. 1, 2, 3a, 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.638) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2021 na obszarze Gminy Miasta Gdyni, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni: Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Barbara Strzelczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Strzelczyńska
Data wytworzenia informacji: 10.05.2021
Data udostępnienia informacji: 10.05.2021
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2021 10:07 Dodanie informacji Barbara Strzelczyńska