Program działania Centrum Nauki Experyment w Gdyni

Program działania Centrum Nauki Experyment w Gdyni:
1.      Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni jest instytucją kultury powołaną do świadczenia usług publicznych z zakresu kultury i oświaty.
2.      Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni realizuje swoje cele statutowe podejmując w szczególności następujące działania:
1)           tworzenie i udostępnianie wystaw interaktywnych umożliwiających samodzielne przeprowadzenie obserwacji oraz doświadczeń,
2)           tworzenie i udostępnianie interaktywnych eksponatów mobilnych na potrzeby wydarzeń organizowanych poza siedzibą Centrum Nauki EXPERYMENT, służących w szczególności szkołom i placówkom oświatowym,
3)           organizowanie popularnonaukowych pokazów, spotkań, konferencji, warsztatów, szkoleń oraz zajęć edukacyjnych,
4)           organizowanie imprez oraz imprez masowych i uroczystości o charakterze naukowym, kulturalnym, artystycznym,
5)           opracowanie, publikację i rozpowszechnienie wydawnictw z zakresu swojej działalności,
6)           inicjowanie, wspieranie i realizowanie projektów związanych z zakresem swojej działalności,
7)           współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność w zakresie edukacji, kultury i popularyzacji nauki,
8)           promowanie Miasta Gdyni,
9)           pozyskiwanie środków budżetowych i pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej i wykorzystywanie ich na realizację celów programowych,
10)       podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb społeczności lokalnej i regionalnej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Justyna Perlińska
Data wytworzenia informacji: 26.10.2021
Data udostępnienia informacji: 02.11.2021