Program Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi 2020

UCHWAŁA NR XIV/449/19 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego rogramu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje.:

§ 1. Uchwala się roczny Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi, zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Postanowienia Programu stosuje się także do podmiotów, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/24/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie
uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
Joanna Zielińska


Pobierz treść programu

Sprawozdanie ze współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi 2020


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Salwiusz Marchel
Ostatnio zmodyfikował: Marta Łaska-Woronko
Data wytworzenia informacji: 01.01.2021
Data udostępnienia informacji: 18.02.2021
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.01.2022 11:42 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
26.01.2022 11:37 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
26.01.2022 11:11 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
26.01.2022 11:10 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
26.01.2022 11:09 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
26.01.2022 11:09 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
13.12.2021 10:57 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
13.12.2021 10:51 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko