Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2020

UCHWAŁA NR XVIII/585/20
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 506 ze zm.1)) art. 11 a ust. 1, 2, 3a, 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.122 ze zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1123, poz. 2245) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2020 na obszarze Gminy Miasta Gdyni, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni


Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Barbara Strzelczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Strzelczyńska
Data wytworzenia informacji: 16.09.2020
Data udostępnienia informacji: 16.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.09.2020 09:22 Dodanie informacji Barbara Strzelczyńska