Program opieki nad zabytkami Miasta Gdyni na lata 2019-2022

UCHWAŁA NR XIV/479/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Miasta Gdyni na lata 2019-2022”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 506, zmiany: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) i art. 87 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2067, zmiany: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, Dz. U. z 2019 r., poz. 730, poz. 1696) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zabytkami Miasta Gdyni na lata 2019 – 2022”, zaopiniowany pozytywnie przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Anna Częścik
Ostatnio zmodyfikował: Anna Częścik
Data wytworzenia informacji: 03.03.2021
Data udostępnienia informacji: 03.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.03.2021 09:12 Korekta Anna Częścik