Program Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku

UCHWAŁA NR III/24/18
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje.:

§ 1. Uchwala się Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2018, zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Postanowienia Programu stosuje się także do podmiotów, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/1040/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J.Zielińska

Załącznik do Uchwały Nr III/24/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 05 grudnia 2018 roku - Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: _Justyna Krakowska
Ostatnio zmodyfikował: Salwiusz Marchel
Data wytworzenia informacji: 19.12.2018
Data udostępnienia informacji: 19.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.06.2020 10:36 Dodanie załącznika Salwiusz Marchel
19.12.2018 13:06 Dodanie informacji Justyna Krakowska